دوران ظهور و حكومت حضرت مهدي (عج)


دروان ظهور به عنوان درخشان ترين فراز تاريخ و بهترين دوران حيات انساني داراي ويژگي هاي فراواني است كه از جمله مهم ترين آن ها حاكميت آخرين معصوم و حجت الهي است .درباره محل زندگي حضرت مهدي (عج) و حكومت آن حضرت در عصر ظهور، روايات فراواني وجود دارد.در برخي از آن ها از «مسجد سهله » به عنوان منزل آن حضرت ياد شده است كه با توجه به رواياتي كه كوفه را مقر حكومت آن حضرت ذكر كرده، بسيار قابل قبول خواهد بود.اين مسجد داراي شرافتي بسيار است. از جمله گفته شده در اين مسجد هزاران پيامبر به نماز ايستاده اند. صالح بن ابوالاسود مي گويد: امام صادق عليه السلام وقتي سخن از مسجد سهله راند، فرمود: « اما انه منزل صاحبنا اذا قام باهله. »«آگاه باش! كه همانا مسجد سهله منزل صاحب ماست، آن هنگام كه با اهل خود بر آن جا وارد شود.»هم چنين در روايتي ديگر آن حضرت به ابابصير فرمود: « يا ابامحمد كاني اري نزول القائم في مسجد السهلة باهله و عياله .» ؛ اي ابا محمد! گويا حضرت قائم را بر در مسجد سهله مي بينم كه با زن و فرزندانش در آن مستقر مي گردد.»ابو بصير پرسيد: آيا مسجد سهله خانه اش خواهد بود؟ حضرت فرمود: نعم ...آري، اين مسجد منزل ادريس است. خداوند هيچ پيامبري را برنيانگيخت مگر آن كه در اين مسجد نماز گزارد. هركس در اين مسجد بماند، مانند آن است كه در خيمه رسول خدا صلي الله عليه و آله اقامت كرده است. هيچ مرد و زني نيست، مگر آن كه دلش به سوي آن مسجد پَر مي كشد. روز و شبي نيست مگر آن كه فرشتگان به اين مسجد پناه مي برند و در آن به عبادت خدا مي پردازند.