سرداب مقدس


سرداب مقدس، زيرزميني است در سامرَا، كنار مزار امام هادي و امام عسكري (ع) آن سرداب محل زندگي وعبادت امام هادي وامام حسن عسكري و حضرت مهدي (ع) بوده وتمام ديدارها با حضرت مهدي (ع) در زمان پدرش در همين منزل و سرداب انجام مي گرفته است.خانه امام عسكري (ع) همانند ديگر خانه هاي عراق، شامل غرفه اي براي مردان، غرفه اي براي زنان و سرداب بوده كه سرداب نيز شامل غرفه هايي براي مردان و زنان بوده است ودر تابستان از شدت گرما به اين سرداب پناه مي برده اند. مقدس شمردن آن سرداب از سوي شيعيان موجب شدكه دشمنان اهل بيت، شيعيان را متهم كنند بر اينكه آن ها مي گويند امام زمان در اين سرداب مخفي شده است اما شيعيان از چنين اعتقادي منزه هستند. شيعيان سرداب را به اين دليل مقدس مي شمارندكه محل زندگي ونيايش سه امام معصوم، همچنين محل زندگي حضرت حكيمه خاتون ونرجس خاتون بوده است.