باب غيبت


همان در چوبي است كه حجره غيبت را از مصلاي مردان جدا ميكند. سمت جلو اتاق را به صورت كامل فرا گرفته است و به وسيله دو قطعه مستطيل شكل به ارتفاع يك متر و بيست و پنج سانتيمتر از جلو حجره فراتر ميرودو بدين ترتيب قسمت پايين ديوار رو به روي مصلا را نيز ميپوشاند. بنابراين ميتوانيم بگوييم كه طول در، برابر با عرض نمازخانه مردانه اما ارتفاع آن بيش از سه متر است. قسمتهاي مختلف اين در كه سمت پيشين اتاق غيبت قرار دارد مشبك است ولي بخشهايي كه ديوار نمازخانه را پوشش داده مشبك نيستند. قسمتهاي مشبك در از پيوستن قطعههاي چوبي با اشكال هندسي به يكديگر ساخته شده كه در چشم بيننده به سه گونه جلوه ميكند.

الف) قسمت مشبك كه به عنوان دو لنگه در محسوب ميگردند؛

ب) دو قسمت مشبك كه در دو طرف در واقع شدهاند؛

ج) يك قسمت مشبك كه كتيبه تزيين شده سر در را تشكيل ميدهد.

فراهم آمدن اين قسمتهاي سهگانه مشبك هندسي و زيبا به اين در، جلوه هندسي دلپذيري بخشيده است روي قطعههاي چوبي هم - كه چهارچوبهاي اين شبكهها را شكل داده است - نقش و نگارهاي واقعاً ظريف و دقيقي كندهكاري شده است.