آخرالزمان شناسي در آثار اسلاميپيشگويي در مورد آينده همواره يکي از دغدغه ها و دل مشغوليهاي بشر بوده و در طول تاريخ انگيزه هاي مختلفي باعث شده است که انسانها به پيشگويي درباره رويدادهايي بپردازند که در آينده دور يا نزديک واقع مي شوند. در اين ميان پيشگويي در مورد حوادث آخرالزمان از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار بوده و اقوام و ملل گوناگون با همه اختلافي که در باورها و اعتقادات خود داشته اند موضوع آخرالزمان و رويدادهاي اين عصر را مورد توجه جدي قرار داده اند. اما اين دغدغه و دل مشغولي هميشگي بشر آنگاه که با علوم غيبي و دانشهاي خداداد پيامبران و اولياي الهي پيوند خورده رنگ ديگري يافته است و از حالت گمانه زنيهاي بي پايه و پيشگوييهاي دروغين در مورد وقايعي که بشر راهي براي پي بردن به آنها ندارد خارج و به اخبار صادق مبتني بر آموزه هاي وحياني تبديل شده است.

با نگاهي اجمالي به کتابهاي مقدس اديان الهي به موارد فراواني برخورد مي کنيم که از سوي انبياي الهي و يا جانشينان آنها نسبت به رويدادهاي آينده پيشگويي و به ويژه از حوادث مختلف سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و... به عنوان نشانه هاي آخرالزمان ياد شده است. اما اگر بخواهيم مجموعه معارفي را که در اديان مختلف الهي در زمينه آخرالزمان وجود دارد با يکديگر مقايسه کنيم به جرأت مي توان گفت که در هيچ دين و آئيني به اندازه اسلام در مورد رويدادهاي آخرالزمان پيشگويي نشده است.

پيامبر گرامي اسلام (ص) از همان سالهاي آغازين بعثت خود براساس دانش ماورايي خود به پيشگويي رويدادهاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي که در آينده هاي دور و نزديک در جامعه اسلامي روي خواهد داد مي پرداختند و به تعبير برخي از روايات، مسلمانان را از کليه حوادثي که تا آستانه قيامت رخ خواهد داد خبر مي دادند.1 آن حضرت گاه مسلمانان را نسبت به رخدادهاي مبارکي که در آينده رخ خواهد نمود، مژده و بشارت مي دادند و گاه آنان را نسبت به وقايع شومي که در پيش روي آنهاست برحذر مي داشتند. اين رويه مستمر پيامبر اکرم(ص) در مورد پيشگويي رويدادهاي مختلف، به ويژه رويدادهايي که در آخرالزمان رخ خواهد داد موجب شد که مسلمانان در طول سالهاي پر برکت حيات رسول گرامي اسلام(ص) از گنجينه ارزشمندي از روايات مربوط به حوادث آينده برخوردار شوند؛ گنجينه اي که از همان سده هاي آغازين گسترش اسلام به دست مؤلفان، مورخان و محدثان جمع آوري و در اختيار نسلهاي آينده گذاشته شد.

مؤلفان اسلامي مجموعه روايتهايي را که به ويژه از پيامبر اسلام(ص) در زمينه حوادث مختلف اجتماعي، سياسي وارد شده بود در کتابهايي که معمولاً با عناويني همچون علامات المهدي، علامات مهدي آخرالزمان، علائم الظهور، أشراط الساعة، علامات الساعة، علامات يوم القيامه، الفتن2، الملاحم3، الفتن و المحن، الفتن والملاحم و...ناميده مي شده است جمع آوري کرده اند.4

پس از اين مقدمه به بررسي کتابهايي مي پردازيم که با عناوين ياد شده در مجموعه آثار دانشمندان اسلامي به چشم مي خورد. شايان ذکر است که در اين بررسي عمدتاً از کتابنامه امام مهدي(ع) اثر فاضل ارجمند حجةالاسلام جناب آقاي علي اکبر مهدي پور5 استفاده شده است:

1 . برزنجي حسيني، سيد شريف محمد بن رسول (م. 1103ق.)

الإشاعة لأشراط الساعة، چاپ چهارم، بيروت، دارالکتاب العلمية، بي تا، 200ص، عربي، رقعي.

2 . مقدسي جماعيلي حنفي، ابو محمد عبدالفتي بن عبدالواحد (م.600ق.)

أشراط الساعة، عربي.

3 . احمد بن فقيه شافعي

أشراط الساعة، عربي (به نقل از: ايضاح المکنون، ج1، ص86).

4 . يوسف بن عبداللَّه بن يوسف وابل

أشراط الساعة، چاپ سوم، دمام (عربستان)، ابن جوزي، 1414ق، 484ص، عربي، وزيري.

5 . امين حاج محمد احمد (معاصر)

اشراط الساعة، الصغري والکبري، چاپ اول، جدّه (عربستان)، دارالمطبوعات، 1412ق، 148ص، عربي، وزيري.

6 . محمد سلامة جبر (معاصر)

اشراط الساعة و اسرارها، چاپ اول، بيروت، دارالسلام، 1413ق، 1403ص، عربي، وزيري.

7 . علي بن محمد ميلي جمالي مغربي مالکي (م1248ق.)

أشراط الساعة و خروج المهدي، عربي، خطي (به نقل از: اعلام زرکلي، ج5، ص17).

8 . سيوطي، جلال الدين (م. 911 ق.)

البرهان في علامات مهدي آخرالزمان.

9 . متقي هندي، علاءالدين علي بن حسام الدين (م. 975 ق.)

البرهان في علامات مهدي آخرالزمان، تحقيق علي اکبر غفاري، تهران، رضوان، 1399 ق، 210 ص، عربي، وزيري.

چاپ ديگر کتاب: 2ج، تحقيق جاسم بن مهلهل ياسين، کويت، ذات السلاسل، 1408 ق.

10. صدر، سيد محمد

تاريخ مابعدالظهور، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1412ق، 680ص، عربي، وزيري.

11. سيدبن طاووس، رضي الدين علي بن موسي (م. 664ق.)

التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، تحقيق: مؤسسة صاحب الأمر(عج)، چاپ اول، اصفهان، گلبهار، 1416ق، 541ص، عربي، وزيري.

12. موسوي کاشاني، سيد محمد حسن

جهان در آينده يا علائم ظهور حضرت مهدي(ع)، چاپ دوم، بي جا، مؤلف، 1372ش، 302ص، وزيري، فارسي.

13. عاملي، سيدجعفر مرتضي

دارسة في علامات الظهور و الجزيرة الخضراء، چاپ اول، قم، منتدي جبل عامل، 1412ق، 312 ص، عربي، وزيري.

14. کوراني، علي

عصر ظهور، مترجم: عباس جلالي، چاپ پنجم، تهران، چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1375ش، 412ص، فارسي، وزيري.

15. جواد خراساني، محمد جواد (م. 1397 ق.)

علائم دوره آخرالزمان، قم، شهيد، 1360ش، 45ص، رقعي.

16. مولوي، شريف امير

علائم الظهور، فارسي، خطي.

17. متقي هندي، علي بن حسام الدين (م. 975 ق.)

علائم ظهور، فارسي (ترجمه)، خطي.

18. شيرازي، احمد

علائم الظهور.

19. اهري، محمد جواد (م.1393 ق.)

علائم الظهور.

20. نجفي، محمد جواد

علائم ظهور، تهران، مؤسسه ادبيّه، 1345ش، 260ص، فارسي، رقعي.

21. زنجاني، يعقوب علي (م. 1365 ق.)

علائم الظهور.

22. قمي، شيخ عباس (م. 1359 ق.)

علائم الظهور، تهران، انتشارات علمي، 136ص، فارسي، رقعي.

23. ناظم الاسلام کرماني، ميرزا محمد (م.1337 ق.)

علائم الظهور، تهران، شيخ احمد کتابفروش، 1329ق، 198ص، رقعي، چاپ سنگي.

چاپ ديگر کتاب: تاجر اصفهاني، 1330ق. 210ص، رقعي.

24. موجودي، علي

علائم الظهور حضرت امام زمان (ع) ، تهران، کتابفروشي موجودي، بي تا، 144 ص، فارسي، رقعي.25. جورتاني اصفهاني، عباسعلي (م. 1358 ق.)

علائم الظهور، چاپ اول، تهران، کانون کتاب، بي تا، 144ص، فارسي، رقعي.26. بهاري همداني، محمدباقر بن محمد جعفر (م.1333ق.)

العلائم لاهتداء الهوائم، عربي، خطي.27. نجفي، حسن

علائم الظهور في المستقبل المنظور، چاپ اول، بيروت، مؤسسة البلاغ، 1422ق، 240ص، عربي، وزيري.28. همتي، محسن

علائم ظهور، مروري بر وقايع آخرالزمان، چاپ اول، تهران، نذير، 1379ش، 71ص، فارسي، رقعي.29. اللحام، سعيد (معاصر)

علامات السّاعة، بيروت، دارالفکر، 1414 ق. 140ص، وزيري، عربي.30. مبروک، ليلي

علامات السّاعة، الصّغري و الکبري، قاهره، دارالمختار اسلامي، 1406ق. 204ص، عربي، وزيري.31. شمري، جزاع

علامات السّاعة في القرآن و السّنّة، چاپ اول، کويت، دارالبحوث العلميّة، 1403ق، عربي.32. نجفي يزدي، سيد محمد باقر

علامات ظهور حضرت صاحب الزمان، تهران، بي نا، 1392ق، 64ص، فارسي، جيبي.33. شبّر، سيّد عبداللَّه (م.1242ق.)

علامات الظهور و أحوال الإمام المستور، عربي، 24 ورق، خطي.34. نبهاني، يوسف بن اسماعيل (م. 1350 ق.)

علامات قيام السّاعة الصّغري و الکبري، قبرس، مؤسسة الجفان والجابي، 1410ق، 152 ص، عربي، جيبي.35. حجّاج، عبداللَّه (معاصر)

علامات القيامة الکبري من بعثة النّبي حتّي نزول عيسي، چاپ دوم، قاهره، مکتبة التّراث الاسلامي، 1406 ق، 200ص، عربي، وزيري.36. صدرالدين قونوي، محمد بن اسحاق رومي (م672ق.)

علامات المهدي (ع)، 16ص، فارسي، رقعي، خطي.37. مودودي، ابوالأعلي (م.1400ق.)

علامات المهدي (مقاله)، لاهور، مجله المنصور، ش19، ص48-39، عربي.38. ابن حجر هيثمي مکي (م974ق.)

علامات المهدي المنتظر، قاهره، مکتبة القرآن، عربي.39. الفتلاوي، مصري

علامات المهدي المنتظر في خطب الإمام علي و رسائله و أحاديثه، چاپ اول، بيروت، دارالهادي، 1421ق، 543ص، عربي، وزيري.40. ابن کثير، حافظ عمادالدين ابوالفداء، اسماعيل بن عمر (م.774ق.)

علامات يوم القيامة، چاپ اول، قاهره، مکتبة القرآن، 1408ق، 142ص، رقعي، عربي.41. قرطبي انصاري، حافظ ابو عبداللَّه محمد بن احمد (م. 671 ق.)

علامات يوم القيامة، قاهره، توفيقيّه، بي تا، 112ص ، عربي، وزيري.42. شيخ صدوق (م. 381 ق)

علامات آخرالزمان، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص390).43. ابن حماد مروزي، حافظ ابو عبداللَّه نعيم (م. 288 ق.)

الفتن، 2ج، چاپ اول، قاهره، توحيد، 1412ق، 426ص، عربي، وزيري.

چاپ ديگر کتاب: تحقيق مجدي بن منصور بن سيدالشوري، بيروت، دارالکتب العلميه، بي تا، عربي، 552ص، وزيري.44. سليلي، ابوصالح بن احمد بن عيسي (قرن چهارم)

الفتن، عربي، گزيده اي از اين کتاب در کتاب الملاحم والفتن سيدبن طاووس آمده است.45. بزّاز، ابو يحيي زکريا بن يحيي (م. 1298 ق.)

الفتن، عربي، گزيده اي از اين کتاب در کتاب الملاحم والفتن سيد بن طاووس آمده است.46. ابونعيم اصفهاني، احمد بن عبداللَّه (م.430 ق.)

الفتن، عربي، (به نقل از: الذريعة إلي تصانيف الشيعة، آقا بزرگ تهراني، ج16، ص112).47. ابوعمرو عثمان بن سعيد داني (م.444ق.)

الفتن، عربي.48. غزّي، عبدالحليم (معاصر)

فتن في عصرالظهور الشريف، قم، مؤلف، 1415ق، 512ص، عربي، وزيري.49. عسکري، ميرزا نجم الدين (م.1395ق.)

الفتن و أخبار آخرالزمان من کتب الجمهور، عربي (به نقل از: الذريعة، ج16، ص112).50. ابو عبداللَّه جعفربن محمد بن مالک کوفي

الفتن و الملاحم، عربي (به نقل : رجال النجاشي، ص112).51. حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني (قرن دوم)،

الفتن و الملاحم، عربي.52. ابن کثير، حافظ عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر (م.774 ق.)

الفتن والملاحم الواقعة في آخرالزمان، چاپ اول، انتشارات ابن کثير، دمشق، 336 ص، عربي، وزيري.

چاپ ديگر کتاب: تحقيق يوسف علي بديوي، چاپ اول، دمشق و بيروت، دارابن کثير، 1414 ق، 335ص، عربي، وزيري.53. السادة، مجتبي

الفجر المقدس، المهدي(ع)، ارهاصات اليوم الموعود و أحداث سنة الظهور، چاپ اول، بيروت، دارالخليج العربي، للطباعة والنشر، 1422ق، 196ص، عربي، وزيري.54. ده سرخي اصفهاني، سيد محمود بن سيد مهدي موسوي

معجم الملاحم والفتن، 4ج، چاپ اول، قم، مؤلف، 1420ق.55. محمد بن حسن بن جمهور عمي بصري

الملاحم، عربي (به نقل از: الفهرست، شيخ طوسي، ص176).56. ابوحيّون

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص458).57. ابراهيم بن حکيم بن ظهير فزاري

الملاحم، عربي (به نقل از: معالم العلماء، ابن شهر آشوب، ص5).58. احمد بن ميثم بن ابي نعيم.

الملاحم، عربي (به نقل از : الفهرست، شيخ طوسي، ص53).59. اسماعيل بن مهران

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص26).60. حسن بن علي بن ابي حمزه

الملاحم، عربي.61. حسن بن علي بن فضال (م.224ق)

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص36).62. حسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران اهوازي

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص58).63. دانيال

الملاحم، عربي (به نقل از: الذريعة، ج22، ص188).64. ابوالحسن علي بن ابي صالح کوفي

الملاحم، عربي (به نقل از: ايضاح المکنون، چلبي، ج2، ص336).65. ابوالحسن علي بن حسن بن علي بن فضّال

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص258).66. ابوالحسن علي بن مهزيار اهوازي

الملاحم، عربي.67. فضل بن شاذان نيشابوري (م. 260ق)

الملاحم، عربي.68. محمد بن اوُرَمَه

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص329).69. ابن طبّال، ابوالقاسم علي بن حسن بن قاسم يشکري

الملاحم، عربي.70. بوفکي، ابو محمد عمرّکي بن علي

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص303).71. اشعري قمي، ابو جعفر محمد بن احمد بن يحيي

الملاحم، عربي.72. کرخي، ابو جعفر محمد بن عبداللَّه بن مهران

الملاحم، عربي (به نقل از : الذريعة، ج22، ص190).73. صفّار قمّي، ابو جعفر محمد بن حسن (م. 290ق.)

الملاحم، عربي.74. غاضري، ابوعبداللَّه محمد بن عباس بن عيسي

الملاحم، عربي.75. عيّاشي، محمد بن مسعود

الملاحم، عربي.76. محمدابن ابي عمير (م.217ق.)

الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص326).77. ابن المنادي، ابوالحسن، احمد بن جعفر بن محمد (م.336ق.)

الملاحم، 151ص، عربي (خطي).78. مولانا، سيد علي (م.1392ق.)

الملاحم، چاپ چهارم، تبريز، آسيا، 1399ق، 115 ص، فارسي، جيبي.79. انصاري زنجاني، ابراهيم (معاصر)

ملاحم القرآن، چاپ اول، قم، بي نا، 1400ق، 135ص، عربي، وزيري.80. موسوي زنجاني، ميرزا ابوالقاسم بن ميرزا کاظم (م.1292ق)

ملاحم القرآن، عربي، خطي.81. سيد ابن طاووس، رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي، (م.664 ق.)

الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر، چاپ پنجم، منشورات رضي، قم، 1398ق، 224ص، رقعي.

شايان ذکر است که اين کتاب با نام التشريف بالمنن نيز به چاپ رسيده است.

82. چاپ ديگر کتاب: چاپ اول، 1408ق، بيروت، مؤسسه اعلمي، 204ص، وزيري.83. سيد ابن طاووس، ابوالقاسم علي بن موسي (م.664ق.)

الملاحم والفتن، يا فتنه ها و آشوبهاي آخر الزمان ترجمه محمد جواد نجفي، چاپ اول، تهران، کتابفروشي اسلاميه، تهران، 230ص، فارسي، رقعي.84. طوسي، محمد بن قاسم

الملاحم والفتن و ما اصاب السلف و يصيب الخلف من المحن، عربي (به نقل از: معالم العلماء، ابن شهر آشوب، ص117).85. همداني طاوه اي، شيخ محمد حسين

الملاحم، يا علائم آخرالزمان، قم، کتابفروشي صحفي، 1383ق، 111 ص، فارسي، جيبي.86. خادمي شيرازي، محمد (معاصر)

نشانه هاي ظهور او، چاپ اول، قم، مؤلف، 1371ش، 220ص، فارسي، وزيري.87. عليزاده، مهدي (معاصر)

نشانه هاي يار و چکامه انتظار، چاپ اول، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 153ص، 1379ش، فارسي، رقعي.88. ابن کثير دمشقي، حافظ ابوالفداء (م.774ق.)

نهاية البداية والنهاية، 2ج، تحقيق شيخ محمد فهيم ابوعبيّه، چاپ اول، عربستان، مکتبة النصر الجديدة، رياض، 1968م، 400 + 391ص، عربي، وزيري.89. ابن کثير دمشقي، حافظ ابوالفداء اسماعيل (م.774ق.)

النهاية، فتن و أهوال آخرالزمان، چاپ اول 1410ق، قاهره، التراث الاسلامي، 372ص، عربي، وزيري.90. ابن کثير دمشقي، حافظ ابوالفداء اسماعيل

النهاية في الفتن والملاحم، تحقيق: محمد احمد عبدالعزيز، 2ج، بيروت، دارالجيل، بي تا. 439+440ص، عربي، وزيري.91. ميرجهاني، سيد حسن (م.1413ق.)

نوائب الدهور في علائم الظهور، 4ج، چاپ دوم، تهران، کتابخانه صدر، 1369ش، تهران، 456+460+ 319ص، فارسي، وزيري.92. سادات مدني، سيدعلي اصغر (معاصر)

نشانه هاي ظهور، چاپ سوم، تهران، منير، 1373ش، 160ص، فارسي، رقعي.پي نوشتها :1 . ر.ک: نعيم بن حماد بن معاويه، الفتن، تحقيق مجدي بن منصور بن سيّدالشوري،

بيروت، دارالکتب العلميه، 1418 ق. ص11.2 . کلمه »فِتَن« جمع »فتنه« است و اين لغت به معناي آزمايش، امتحان، شورش، اختلاف

آراء، رنج و محنت و... آمده است و در اصل به عملي که براي پاک کردن طلا و نقره از

ناخالصي صورت مي گيرد اطلاق مي شود.ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص178، ماده »فتن«.3 . کلمه »مَلاحِم« جمع »مَلحَمه« به معناي جنگ و خونريزي بزرگ و رزمگاه است. در

مورد ريشه اين کلمه نيز گفته اند که: ملحمه از »لُحمَه« به معناي تار پارچه گرفته

شده و چون معمولاً در رزمگاه طرفين نبرد چون تار و پود پارچه در هم مي پيچند به آن

»ملحمه« مي گويند. برخي نيز گفته اند اين کلمه از »لَحم« به معناي گوشت گرفته شده و

از اين رو به رزمگاه »ملحمه« مي گويند که در آن گوشتهاي کشته شدگان به فراواني به

چشم مي خورد.ر.ک: همان، ج12، ص254، ماده »لحم«.4 . کتاب شناس بزرگ شيعي مرحوم آقا بزرگ تهراني از بيش از سي مورد کتاب که با

عناويني نظير الفتن والملاحم نوشته شده اند ياد کرده است.ر.ک. آقا بزرگ الطهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج16، ص114-112 و ج22،

ص190-187.5 . ر.ک: مهدي پور، علي اکبر، کتابنامه امام مهدي، ج1، ص163 - 154، ص86-85؛ ج2،

ص440، 520 - 529، 546 - 550، 671 - 678، 760 - 761 و 763 - 764، ص749.