آيندة نزديک-2اشاره:

بسياري از ما همواره به اين موضوع ميانديشيم که آيندة ما و سيارة ما چه خواهد بود؛ آيا ما در آستانة جهاني جديد همراه با صلح و آسايش و وفور نعمت قرار داريم، يا اينکه متزلزل و لنگلنگان بر کنارة جنگ و هرج و مرج و بلا ايستادهايم، و يا هر دو؟

در اين مقاله تلاش شده که با بررسي حوادث و رويدادهايي که يا اکنون در حال وقوعاند يا ـ براساس پيشگوييها ـ در آينده واقع خواهند شد، پاسخي براي اين پرسشها ارائه شود.

در اين نوشتار، ابتدا حوادث و رويدادهاي مهمي که در حال حاضر در جهان جريان دارند بررسي و در ادامه با بهرهگيري از پيشگوييهايي که در اخبار انبيا و اولياي الهي آمده به تحليل اين حوادث و رويدادها پرداخته شده است.

پيشگوييهايي که با صدها و هزاران سال قدمت، وضعيت جهان امروز ما را به صورت دقيق مجسم کرده و حوادثي را که امروز در جهان در حال وقوع است يا در آينده به وقوع خواهند پيوست به تصوير کشيدهاند.

آگاهي از اين اخبار، چشمانداز جديدي از تغييرات ريشهاي و بنيادين جهان و تحولات عظيم آينده را در اختيار خواننده قرار ميدهد. شايد با بيان اين اخبار بيش از پيش امکان تحليل و تشريح همه آنچه که بشر در اين عصر در آن بهسر ميبرد فراهم شود. انشاءالله.

در قسمت اول اين مقاله، برخي از اين پيشگوييها بررسي شد و اينک قسمت دوم آن را پي ميگيريم.

4. زلزلههاي ويرانگر

چنانکه آمار جهاني نشان ميدهد، در بين سالهاي 1000 تا 1800 ميلادي؛ يعني طي هشتصد سال تنها بيستويک زلزله با قدرت بزرگ روي داده است. در حالي که بين سالهاي 1800 تا 1900، يعني طي يکصد سال، 18 زلزلة بزرگ و 50 سال بعد بين 1900 تا 1950، سي زلزله بزرگ روي داده است ـ يعني تقريباً در طول 50 سال تعداد زلزلهها برابر با شمار آنها در طول 850 سال قبل بوده. 1

بين سالهاي 1950 تا 1991، 93 زلزله بزرگ در جهان بهوقوع پيوست، تقريباً سه برابر و نيم قرن گذشته. اين زلزلهها موجب مرگ 3/1 ميليون نفر انسان در سراسر کره خاکي شد. افزايش شديد تعداد زمينلرزهها بسياري از دانشمندان را متوجه اين موضوع ساخت که زمين به دورهاي تازه از حيات خود وارد ميشود.

«راجر بيلهام» در نشست اتحاديه علم زمينشناسي و ژئوفيزيک دربارة سير اين وقايع اعلام کرد:

واقعيت آشکار اين است که در دهههاي آتي شاهد فجايعي خواهيم بود که تا کنون مانند آنها را نديدهايم. تلفات بيش از يک ميليون، پيشآمد غير ممکني نخواهد بود. 50 درصد جمعيت يک شهر با زمينلرزهاي ساده از دست ميروند.

بيلهام گفت:

با وجود اينکه در دهههاي اخير زمينلرزهها در مرکز شهرهاي بزرگ جهان روي ندادهاند، اما نميتوان از ادامه اين روند مطمئن بود. 2

بسياري از انبيا و اوليا از زمانهاي دور درباره وقوع زلزلههاي شديد خبر دادهاند از جمله:

«اشعياي» نبي در رؤياي خود، تکانهاي عظيمي را در آخرالزمان مشاهده کرد:

اساس و بنيان زمين در حال لرزش است. زمين به شدت در حال جنبش است. زمين تا پايان مانند آدمي مست تلوتلو خواهد خورد و مانند کلبه لرزان خواهد بود... در روز خونريزي بزرگ، زماني که برجها واژگون ميشوند. 3

رسول اکرم(ص) نيز با اشاره به آخرالزمان فرمودند:

زلزلههاي بسياري زمين را در خود خواهد گرفت. 4

آن حضرت در جاي ديگر، در اينباره ميفرمايد:

شما را به مهدي(ع) بشارت ميدهم. هنگامي که اختلافات شديد در ميان مردم پديد آيد و زلزلههاي سختي واقع شود او قيام ميکند. 5

امام صادق(ع) نيز با بشارت ظهور مهدي(ع) در اينباره فرمودند:

مهدي را به شما بشارت ميدهم که پس از پديد آمدن اختلافات در ميان امتم و زلزلههاي بسيار ظهور خواهد کرد. 6

همچنين در جاي ديگر فرمودهاند:

از نشانههاي قيام آن حضرت اين است که در سالي پر از زلزله و سرما اتفاق ميافتد. 7

بايد پرسيد آيا به راستي عصر ما در مرکز همة وقايعي قرار گرفته که قرنها پيش از اين روشنبينان با دلتنگي از آن ياد کرده بودند؟

آيا ذکر همين نشانهها براي درک اهميت و حساسيت زماني که در آن قرار گرفتهايم کافي نيست؟

قرنها پيش از اين روشنبينان اهل باطن و بصيرت چشم ما را بر وقايع و نشانههاي ديگري نيز گشودهاند.5. گسترش خشونت

همه ما مطلعيم که امروزه عناوين روزنامهها و کتابها مملو از داستانهاي غمانگيز خشونت جاري ميان انسانها است.

در آمريکا آمار خشونت حيرتآور است. براساس آمار FBI ، به طور ميانگين در هر 22 دقيقه يک نفر به قتل ميرسد، در هر چهار دقيقه يک نفر مورد خشونت جنسي قرار ميگيرد و در هر 26 ثانيه يک سرقت صورت ميپذيرد. 8

«رويترز» در گزارشهاي خود سطح خشونت را بالاتر از اين نيز اعلام ميکند:

«انجمن جرايم در آمريکا» در اولين گزارش خود درباره گسترش خشونت اعلام کرد:

سطح خشونت و جرايم در ارتفاعات تاريخ باقي خواهد ماند.

آمريکا بمب در حال انفجاري از جرايم خشونتآميز است که زمان اندکي تا انفجار آن باقي است.

روزنامه واشنگتن پست در همينباره مينويسد:

قتل و خودکشي [در آمريکا] با سرعتي شگفت به پيش ميرود. بيش از 145 مورد در روز. اين سرعت در حال بالا رفتن است.

تنها در سي سال گذشته، آمار کل اين موارد از رقم 000/200/1 مورد نيز تجاوز کرد. يعني بيشتر از تمام انسانهايي که در طول جنگهاي ايالات متحده کشته شدهاند. بسياري از اين قربانيان مرد و زن نيستند بلکه کودکند. 9

«جک لوين»، استاد جامعهشناس دانشگاه نورت ايسترن بوستون، هشدار ميدهد: «افزايش اخير شمار قتلهايي که توسط نوجوانان 14 تا 15 ساله روي دادهاند، نمودار بدترين چيزهاست. آنها در حال حاضر اولين محصولات برنامه افزايش جمعيت بعد از جنگ جهاني دوم هستند و هنوز به گروه سني 18 تا 24 سال که در حال حاضر بيشترين جرايم را مرتکب ميشوند نرسيدهاند. 10

جالب توجه است که در روايات و اخبار آخرالزمان نيز از گسترش خشونت در ميان انسانها پيش از ظهور مهدي(ع) و بازگشت مجدد عيسي(ع) خبر داده شده است.

در کتاب مقدس آمده است:

همة آنچه در روزگار نوح(ع) رايج بود در بازگشت دوباره پسر انسان نيز رايج خواهد بود. 11

عموم منابع ديني دوران نبوت حضرت نوح را دوراني مملو از فساد و خشونت معرفي ميکنند چنانکه در سفر پيدايش آمده است:

زمين فاسد بود و از خشونت پر. 12

رسول اکرم(ص) نيز در توصيف گسترش فساد و خشونت در سالهاي قبل از ظهور حضرت مهدي(ع) سخنان متعددي را بيان فرمودهاند که بازخواني آنها ما را به حيرت ميآورد:

ـ هنگامي که حريمها مورد تجاوز واقع شود، گناهان عملي گردد، اشرار بر نيکان مسلط شوند، دروغ شايع گردد و مردم به جامههاي خود مباهات کنند. 13

جالب توجه آنکه حضرت نبياکرم(ص) به گونههاي مختلف فساد و تباهي و مصاديق آنها نيز اشاره دارند:

ـ هنگامي که بعد از من فحشا و منکر رواج پيدا کند، مرگهاي ناگهاني فراوان شود و کمفروشي رايج گردد، خداوند آنها را با قحطي و گرسنگي گرفتار سازد.. هنگامي که زمامداران ستمگري پيشه کنند، آنها خود بر ظلم و تجاوز همکاري ميکنند. هنگامي که پيمانها را بشکنند، خداوند دشمن را بر آنها چيره کند. 14

در بيان ديگري مصاديق اين تباهي را در روابط خانوادگي متذکر ميشوند:

ـ هلاکت انسان به دست پدر و مادرش تحقق مييابد، اگر پدر و مادر نداشته باشد، به دست همسر و فرزندانش، و اگر همسر و فرزندي نداشته باشد به دست خويشان و همسايگانش. 15

ـ هنگامي که تکبر و خودپرستي در اعماق دلها نفوذ کرد، آنسان که سمومات در بدنها نفوذ ميکنند، گناهها علني شد و محرمات الهي سبک شمرده شد.16

حضرت پرده از درون و دل مردم اين عصر نيز برداشته و اعلام ميکنند:

ـ هنگامي که مردم بر روي دلهاي درنده خوي خود جامة ميش بپوشند، دلهاي آنها از مردار گنديدهتر و از حنظل تلختر است. 17

ـ و آن هنگامي که هر سال بيش از سالهاي پيش، بدعت و شر احداث گردد. 18

اما دليل افزايش خشونت و جنايت در آخرالزمان چيست؟

متخصصين رفتارشناس در پيجويي به اين نتيجه رسيدهاند که يکي از دلايل اصلي اين امر، افزايش نقش رسانهها در زندگي انسانها است. خصوصاً اينکه امروزه، تصاوير با روشني و وضوح وارد محل زندگي مردم ميشوند.

در گذشته، تنها راه مشاهده جرم و جنايت حضور در صحنة واقعه بود. اما در حال حاضر...

بررسيها نشان ميدهد؛ اکنون تنها بچههاي آمريکايي با ميانگين سني 15 سال، شاهد کشتار خشونتبار بيش از 25 هزار انسان به اضافه 200 هزار عمل وحشيانه ديگر از طريق تلويزيون هستند. حتي در زمان نوح(ع) هم افراد در معرض اين حجم از خشونت نبودند.

«آرنولد کاهن» از انجمن روانشناسان آمريکا، در اينباره ميگويد:

بحث دربارة تأثيرات خشونت نمايش داده شده از طريق تلويزيون مانند بحث درباره تأثيرات سيگار بر ايجاد سرطان است.

مجله نيوزويک به همراه صندوق دفاع از کودکان، براي فهميدن اينکه: «نوجوانان چگونه تغييرات سريع جهان خود را حس ميکنند؟» از 758 بچه آمريکايي در سنين 10 تا 17 سال نمونهبرداري کردند. نيوزويک يافتههاي آنان را اينگونه بيان ميکند:

آنچه پديدار ميشود، تصوير نسلي است که در ترس و دلهره زندگي ميکند... بسياري نگرانيهايي دارند که والدينشان تصور آن را هم نميکنند: دلهره از تفنگ، مواد مخدر، طلاق، فقر. مصاحبهها تأکيد ميکنند که چگونه خشونت و ترس عميقاً در زندگي اين نسل نفوذ کرده، نه فقط در شهرهاي بزرگ اينچنين است بلکه در شهرهاي کوچک و حومهها نيز اين وضعيت نمودار ميشود. 196. مرگ عاطفه و مهر و محبت

اگر خشونت، قتل و جنايت يک رويه از سکه حيات انسان عصر حاضر و دوران ماقبل از ظهور باشد «مرگ عاطفه، مهر و محبت» روية ديگر است. جملة زيبايي در کتاب مقدس انجيل آمده که ميتواند معرف اين معادله باشد:

چون شرارت وفور خواهد داشت، عشق بسياري سرد خواهد شد. 20

اين توصيف از طرف حضرت عيسي(ع) بيانگر وضعيت بيحس و عاطفه قلبهاي مردم در روزهاي قبل از بازگشتش است.

نقل قول ديگري مرتبط با اين موضوع نيز وجود دارد:

و همچنين بدان که در روزهاي آخر، روزگار خطرناکي خواهد آمد، زيرا مردم دوستدار خود خواهند بود. آزمند، خودستا، مغرور، کفرگو، نافرمان در مقابل پدر و مادر، ناشکر، سنگدل، بدون عاطفه طبيعي... دوستدار لذت و خوشي نه دوستدار خداوند. 21

متأسفانه امروزه به هر سو مينگريم نظارهگر افزايش خودپسندي و بيمحبتي افراد هستيم. مطلب زير از BPA ، هيأت نظارت بر مطبوعات انگليس، پرده از وضعيت لرزان اخلاقي غرب برميدارد. وضعي که بسياري از کشورهاي جهان بدان مبتلا هستند:

براساس مطالعاتي که اخيراً صورت گرفته، انگليس دچار زوال و انحطاط اخلاقي و معنوي شده و مردم اکثراً خودپسند و ندرتاً داراي روحيه اجتماعي ميباشند.

براساس يک نظرسنجي اجتماعي در انگلستان 77 درصد از افراد نمونه اظهار کردهاند که کشورشان نسبت به 10 سال گذشته کمتر قانونمدار است. در حالي که 65 درصد اعلام کردند رعايت اصول اخلاقي در کشورشان ضعيفتر شده. 70 درصد فکر ميکنند مردم نسبت به 10 سال گذشته تمايل کمتري به ارتباط با ديگران دارند و 72 درصد نيز مردم کشورشان را مغرورتر از گذشته ميدانند. 22

يکي ديگر از مظاهر مرگ عاطفه و مهر و محبت در عصر ما افزايش آمار سقط جنين است.

براساس بررسيهاي انجام شده توسط سازمان ملل، در کل جهان «اندازه خانواده» در حال کوچک شدن است، چون زنان در بيشتر کشورها خواهان فرزند کمتري هستند. 23

يکي از دلايل کاهش اندازه خانواده در سالهاي اخير افزايش افراطي سقط جنين است. با وجود اينکه علم، آشکار ساخته که زندگي انسان از داخل رحم آغاز ميشود، و عموم آثار فرهنگي اقوام مختلف در شرق و غرب براهميت توجه به سلامت جنين در رحم مادر تأکيد دارند متأسفانه سالانه چراغ زندگي بيش از 30 ميليارد کودک متولد نشده در جهان خاموش ميشود.

عشق مادر به فرزند هميشه به عنوان خالصترين و طبيعيترين عشق در نوع خود مورد توجه قرار گرفته است. آمار نشان ميدهد در آمريکا ساليانه 6/1 ميليون مورد سقط جنين صورت ميگيرد. به اين معنا که روزانه بيش از 300/4 کودک متولد نشده در اين کشور کشته ميشوند.

تخمين زده ميشود که بيش از 46 درصد زنان آمريکايي، تا قبل از سن 45 سالگي يک مورد سقط جنين داشتهاند. 24

چنانچه نسلهاي گذشته اين آمار را درک ميکردند بهتزده ميشدند، اما نسل امروز از کنار اين آمار وحشتناک ميگذرد. گويا قلبهاي سرد و بيمحبت آنها امکان فهم اين فاجعه را از آنها گرفته است.

بيانات حضرت نبياکرم(ص) دربارة نشانههاي معنوي وضعيت مردم در آخرالزمان تصويرگر وضع مورد بحث است:

ـ هنگامي که مردم براي کارهاي ناشايست تعاون و همکاري کنند، و در احکام مذهبي از يکديگر دوري جويند، براي دروغ همديگر را دوست بدارند و براي راستگويي از يکديگر قهر کنند... اگر اينها واقع شود، اولاد عاق والدين ميشوند، باران کمتر و در غير موقع ميبارد، لئيمان هر لحظه افزايش و کريمان هر لحظه کاهش مييابند. 26

در روايت ديگري که بيانگر همين وضع اخلاقي است ميفرمايند:

ـ راستي و درستي کمياب ميشود، دروغ همه جا را فرا ميگيرد، دوستي و صميميت به سر زبانها اختصاص مييابد و در اعماق دل همه با يکديگر خصومت ميورزند، کارهاي نامشروع ماية مباهات شده، عفت و خويشتنداري موجب اعجاب و شگفتي ميشود. اسلام وارونه ميگردد مانند پوستيني که وارونه پوشيده شود. 26

ـ انسان به پدر و مادرش جفا کرده و با دوستانش از راه وفا و صفا وارد ميشود. 27

ـ فرزند به پدر و مادرش تهمت ميزند، به پدر و مادرش توهين ميکند و از مرگ آنان مسرور ميشود. 28

ـ هنگامي که امت من با تبختر گام بسپارند و فرزندان فارس و روم به خدمت آنها درآيند. 29

ـ گفتارشان از عسل شيرينتر، دلهايشان از حنظل تلختر است. 30

ائمه معصومين(ع) نيز در ارائه تصوير از وضعيت فرهنگي مردم، در سالهاي قبل از ظهور به مواردي مشابه اشاره کردهاند. چنانکه حضرت امام صادق(ع) در اينباره ميفرمايند:

مردم آن زمان ظاهري زيبا و آراسته و باطني پست و پوسيده دارند. هر کس آنها را ببيند دچار شگفت ميشود ولي چون با آنها معاشرت کند مورد ستم قرار ميگيرد. 317. رواج همجنسبازي

رواج همجنسبازي ـ که در حال گذار از جوامع اروپايي و غربي به ساير نقاط جهان است ـ از علائم آخرالزمان بوده و نه تنها طريق انجام آن در بسياري کشورها هموار شده، بلکه فعالانه نيز در بسياري مکانها تقويت ميشود.

در حال حاضر در اين جوامع، شمار بسيار زيادي از فيلمها، محلهاي تفريح و ميهمانيها آن را ترويج ميکنند.

در سال 1992م.، «انجمن اطلاعات جنسي» و «انجمن آموزش و پرورش ايالات متحده»، جزوه راهنماي آموزشي براي آموزش در مدارس دولتي اين کشور تهيه کرد. راهبردهاي اين نوشته ـ که از طرف با اعتبارترين گروه آموزشي کشور توزيع ميشود ـ اين آموزش را ميدهد که:

هيچ شکلي از گرايش جنسي يا نوع بنياد خانوادگي از نظر اخلاقي بر انواع ديگر برتري و امتياز ندارد.

اين رساله با القاي چنين تفکري به بچههاي آمريکايي اين اطمينان را ميدهد که همجنس بازي امضاي رسمي انجمن پزشکي آمريکا را دريافت کرده است.

خبرهاي مختصر زير نمونههاي کوچکي هستند که وضعيت موجود در کشورهاي غربي و به وضوح بازگشت اخلاق مصيبتبار قوم لوط را در قرن جديد هشدار ميدهند:

ـ سخنگوي BBC اعلام کرد: شرکت پخش انگليس به کارگران همجنسبازي که در مراسم رسمي، شرکت نمايند يک هفته تعطيلات ماه عسل به علاوه 75 پوند (110 دلار) به عنوان هديه ازدواج اختصاص ميدهد. 32

در خبرها آمده است که:

ـ سيصد مقام ارشد کليساي انگليس از داير کردن برنامههاي آموزشي همجنس بازي براي کشيشان حمايت ميکنند. کشيشان خبر برنامة جنبش همجنسبازي مسيحي را تأييد کردند. 33

در ساير کشورهاي اروپايي وضعيتي مشابه آنچه در انگلستان ميگذرد ديده ميشود:

ـ فرانسه استفاده از امکانات پزشکي براي زوجين همجنسباز بيشغل را توسعه داده است. اين امر مرحله برجستهاي را براي اين افراد از نظر داشتن اتحاديههاي رسمي خاص خود، ايجاد ميکند. 34

گستردگي اين عمل پارلمان اروپا را وادار به اخذ تصميم کرده است:

ـ پارلمان اروپا حکم کرد اتحاديه اروپا بايد به زوجين همجنس باز اجازه ازدواج و پذيرش فرزند دهد. همچنين کشورهاي اتحاديه اروپا بايد سن معيني را براي فعاليتهاي جنسي همجنس و غير همجنس تعيين کنند و اين اتحاديه بايد قطعنامهاي را که شامل قانونها و تبليغات بر عليه فعاليتهاي جنسي ميان افراد يک جنس ميباشد و اين عمل را گناه ميشمارد منسوخ کند. 35

توصيف اين وقايع در پيشگوييهاي آخرالزمان بهطور واضح آمده است.

در روايتي از انجيل دربارة وضعيت اخلاق جنسيمردم در سالهاي پيش از ظهور آمده است:

و همچنانکه در ايام لوط بود... در روزي که پسر انسان ظاهر ميشود نيز بر همين منوال خواهد بود.

از رواج همجنسبازي در آخرالزمان با عنوان بازسازي شهر «سدوم» 36 نيز ياد شده است.

همچنين روايات زير که از زبان پيامبر اکرم(ص) و ساير معصومين(ع) نقل شده بيانگر پيشگويي حضرات معصومين(ع) نسبت به رواج همجنسبازي در آخرالزمان است:

پيامبر اکرم(ص) در توصيف اين شرايط ميفرمايند:

ـ هنگامي که مردان به مردان بسنده کنند و زنان به زنان. 37

ـ هنگامي که مرد براي آميزش با زنان مورد سرزنش قرار بگيرد. 38

ـ مرد براي مرد شانه ميزند و آرايش ميکند، آنچنانکه زن براي همسرش شانه ميزند و خود را ميآرايد. مردان براي اين کار اجرت ميگيرند و گاهي مورد رقابت کاسبان واقع ميشوند، و گاهي مرد ناموس مرد ميشود و براي او غيرت به خرج ميدهد و در راه او از بذل جان و مال دريغ نميکند.39

ـ مردان امت من با طلا آرايش ميکنند، حرير و ديبا ميپوشند و از پوست پلنگ براي خود جامه درست ميکنند. 40

امير مؤمنان(ع) نيز فرمودند:

زن با زن ميآميزد و همانند عروس که براي داماد آرايش ميکند براي يکديگر آرايش ميکنند.

بيگمان ذکر اينهمه فاجعه، بياخلاقي و ابتذال روح و روان هر انسان مؤمني را ميآزارد اما، تصوير ارائه شده از ميان اخبار و واقعيات، تصوير وضعي است که بشر در آن دست و پا ميزند و گاه براي ساکت کردن نهاد بيدار خود آن را ناديده ميپندارد و يا از کنار آن به سادگي ميگذرد و هيچ حساسيتي از خود بروز نميدهد.

آن مردان با بصيرت براي هشدار و بيدارباش صدها سال پيش ما را از وضع امروز آگاه کردند و ما با دوباره خواني آن اخبار سعي در کشف خود و موقعيت خود خواهيم داشت. مگر نه اين است که غفلت و خود را به بيخبري زدن ناگهان انسان را در بطن حادثه و وقايع قرار ميدهد؟! بيشک در آن وقت که هيچ راهي براي جبران وجود ندارد، انسانها بيهيچ آمادگي نيست و نابود ميشوند.7. افزايش حجم و سرعت سفرها

در قرون متمادي هيچ پيشرفت واقعي در زمينه حمل و نقل صورت نگرفت. اما در طي قرن اخير بشر در اين زمينه پيشرفت قابل توجهي داشته است. امروزه هواپيماهاي جت در 24 ساعت و فضاپيماها در 80 دقيقه کرة زمين را دور ميزنند.

شمار افرادي که امروزه در حال سفرند بسيار بيسابقه است. «جان نياسبيت»، اقتصاددان و نويسنده کتاب گرايشات ميليوني 2000 41 در نشست ساليانه جريان ضعف جهانگردي در سنگاپور، اين صنعت را به عنوان بزرگترين صنعت جهان مورد تأکيد قرار داد و گفت:

مسافرت و توريسم بزرگترين و نيرومندترين صنعت جهان است. اين صنعت به همراه تکنولوژي اطلاعات و ارتباط از راه دور، يکي از سه صنعت بزرگ گرداننده اقتصاد جهان در قرن آينده خواهد بود.

«پيتر جينيوت»، مدير شرکت بينالمللي حمل و نقل هوايي (LATA) در مراسم جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس اين شرکت گفت:

شرکتهاي LATA ، 2/1 ميليارد مسافر را در سال 1995م. جابهجا کردهاند که اين رقم برابر يک پنجم جمعيت کره زمين است.

يک سازمان توريستي پيشبيني ميکند در سال 2010 شمار توريستهاي جهان دو برابر ميشود.

علت گسترش اين سفرها مختلف است. تجارت، سياحت، مهاجرت، جستوجوي شغل و... . اين حجم از جابهجايي مجال هرگونه تأمل، خودسازي، وابستگي فرهنگي تمسک به اعمال و احکام پسنديده و... را از بين ميبرد و با همان سرعت ابتذال و مفاسد را ميپراکند و آلودگي را همهگير ميسازد شايد روشنبينان در گذشته اينهمه را ميديدند، وگرنه دربارهاش سخن نميگفتند و نگران نبودند.

در اخبار مربوط به آخرالزمان از بروز سرعت رفتوآمد و در واقع جنون حمل و نقل به عنوان نشانههاي عصر ظهور منجي ياد شده است چنانکه در کتاب مقدس نقل شده که خداوند به دانيال نبي(ع) گفت:

اما تو اي دانيال کلام را مخفي دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن، بسياري به جلو و عقب ميروند و علم افزوده خواهد شد. 42

معناي لغوي «بسياري به جلو و عقب ميروند» سرعت گرفتن در اينجا و آنجاست و يا همانطور که کتاب مقدس اين آيه را بيان ميکند معناي عبارت، «سفر سريع و زياد» است.

همين مضمون دقيقاً در کلام اميرالمؤمنين(ع) ذکر شده. ايشان فرمودند:

شکافندهها بشکافند و پيش روند. 43

امام علي(ع) فرمودهاند:

[در آخرالزمان ] اضطرابها و مهاجرتها فراوان شود! 448. پيروي از شيطان

«ريک هت فيلد»، رئيس بيمارستان نوجوانان در بيريلين نيويورک با هشدار درباره اين موضوع ميگويد:

شيطانپرستي يکي از بزرگترين و شايعترين تهديداتي است که در مقابل بچههاي امروز قرار دارد.

«هتفيلد» که در برنامههاي درمان دارويي کشور ايالات متحده مشغول به کار بوده، شاهد افزايش شديد تعداد نوجوانان فريفته شده در طي سالهاي گذشته بوده است. 45

متأسفانه يکي از دلايل اينکه بسياري افراد و بهويژه جوانان به اين جهان تاريک ميرسند نااميدي آنها از دستيابي به معنويت و آرامش از طريق دستگاههاي مبلغ دين و مذهب در ميان ملل مختلف است. يکي از متخصصان در اين زمينه، درگيري جوانان در اين امور را به کليساهايي نسبت ميدهد که از نظر روحاني و معنوي مردهاند.

رويترز به نقل از «کلنل کوبوس جانکه»، رئيس بخش تحقيقات سري پليس ايالات متحده گزارش ميدهد:

شيطان پرستي در حال افزايش است. به خصوص در موارد جدي چون قتل و تجاوز.

جانکه عاملي را که خود آن را «ورشکستگي معنوي کليساها» مينامد، عامل تمايل نوجوانان به امور مرموز و پنهاني ميداند. او ميگويد:

ميتوانيد مرگ را در بيشتر کليساها لمس کنيد. چيزي براي ادامه حيات وجود ندارد. من نميخواهم در چنين کليسايي بنشينم. 46

امروزه جادوگري نيز در حال پيشرفت است. هفتهنامه گاردين مينويسد:

پنج سال پيش تصور ميشد حدود 60 هزار جادوگر در انگلستان وجود دارد، اما امروز اين رقم به 80 هزار نفر تخمين زده ميشود. 47

اين افزايش غير منتظره «رنسانس يا تولد دوباره جادوگري» ناميده شده و اکنون مدارسي نيز دايرند که «دفاع روحي از خود» و «تاريخچه جادوگري» را آموزش ميدهند. 48

آيا هيچگاه درباره فيلمهاي سينمايي فراواني چون «هريپاتر» که امروزه چشم سر و دل ميليونها نوجوان و جوان را به خود مشغول کرده انديشيدهايد؟ بازگشت دوباره اين واقعه حکايت از خلاء وحشتناک معنا و معنويت در ميان اين نسل دارد و از ديگرسو پرده از توطئه آشکاري برميدارد که در چنين موقعيتي که جوانان مستعد روي آوردن به ماوراءالطبيعه و مذهب ميشوند انتشار جادوگري و آموزش و تبليغ آن همه فرصتها را از بين ميبرد.

اين آثار تمامي مظاهر دين، مذهب و معنويت را خرافي و محصول جادو نشان ميدهند و سهم بزرگي از تمايل نوجوانان و جوانان به مذهب و معنويت را ميربايند و به سمت خود جلب ميکنند.

اگر چه آموزش کتاب مقدس از سال 1962 در مدارس دولتي آمريکا رسماً تحريم و برچيده شد، اما بسياري از همين مدارس دروس مختلف و معتبري را درباره جادوگري و اسرار به دانشآموزان خود ارائه ميدهند.

زمينه ديگري که جادوگري و شيطانپرستي راه خود را در آن باز کرده، موسيقي پاپ است. تنها نگاهي به جلد شماري از آلبومها و نوارهاي ويدئويي راک بيندازيد تا علائم، مناجاتها و تشريفات مذهبي جادوگري را در آنها بيابيد.

اکنون، در بسياري از اين کشورها افراد به صورت آشکارا به عبادت شيطان و عالم اموات ميپردازند.

صداهاي جهنمي بسياري را گمراه و بيشماري را به سمت انحرافات اخلاقي و جنسي، اعتياد، خشونت و حتي گاهي خودکشي کشانده است. در حال حاضر اعمالي چون توهين به مقدسات و هتک حرمت با نام سرگرميهاي سمعي و بصري و «آزادي بيان» از نظر اجتماعي پذيرفته شدهاند.

در اخبار آخرالزمان از اين وقايع نيز سخن به ميان آمده است:

حضرت اميرالمؤمنين(ع) در توصيف دوران آخرالزمان فرمودهاند:

او هنگامي ظاهر ميشود که حقيقتها کم ارج شود و دنبالهروها از نابخردان پيروي کنند... و شياطين بر همگان چيره شود. 49

شيطان در نسوج بدنشان شرکت جسته، با خونشان آميخته، همراه خون در شريانهايشان حرکت ميکند. 50

همچنين در کتاب مقدس آمده است:

وليکن روح صريحاً ميگويد در زمان آخر، بعضي از ايمان برگشته و به دنبال ارواح فريبنده و تعاليم شياطين ميروند. 51

آري، اين است اخبار آيندة پيشگويي شده. آيا به راستي اين اخبار وضعيت حاضر ما را شرح دادهاند؟ آيا آيندة غيبگويان و مدرسان مذهبي به حال مبدل گشته است؟پي نوشتها:1. The Universal Almanac, Kansas City, 1993.

2. ((Deaths in Quackes expected to rise as cities grow)) Reuter 3 jul 1995.

3 . اشعياي نبي 20-18: 24 / 25-30.

4 . کامل سليمان، روزگار رهايي، ترجمه علياکبر مهديپور، ج1، ح130.

5 . روزگار رهايي، ج2، ح1431.

6 . محمدالساده، شش ماه پاياني، ترجمه محمود مطهرينيا، ص64.

7 . همان.

8. AP, 20 May 1994.

9. ((Ten Times the Dead in Vietnam)), Washington Post 7 May 1994.

10. AP, 2 May 1994.

11. انجيل متي 37:24.

12. پيدايش 11:6.

13. روزگار رهايي، ج2، ح989.

14. همان، ح990.

15. همان، ح997.

16. همان، ح999.

17. همان، ح1011.

18. همان، ح1023.

19. ((Growing Up fast and Frightened)), Newsweek 22 Nov 1993.

20. متي 12:24.

21. 2 تيموتيي 4-1:3.

22. Dore, Rowan, Press Authority (PA-A Boitish Wine Service) 5 Nov 1994.

23. ((Study: Women Want Less Kids)) AP, NewYork, 23 Aug 1995.

24. Time, 4 May 1992.

25. روزگار رهايي، ج2، ح986.

26. همان، ح988.

27. همان، ح993.

28. همان، ح994.

29. همان، ح1000.

30. همان، ح1012.

31. همان، ح1047.

32. ((BBC to Give Gays? Hongymoon leave)), Reoter,

22 May 1994.

33. Anglican Bishops Back Gay Priests ûUPI, London, 4 Feb 1996.

34. AP, 5 Aug 1993.

35. Reuter, 8 Feb 1994.

36. «سدوم» شهري باستاني در فلسطين بود که به دليل رواج عمل لواط در آن

توسط خداوند نابود شد. به دليل رواج اين عمل در آن شهر، عمل شنيع لواط،

«سدومي» نيز ناميده ميشود. دربارة اين شهر گفتهاند: شب قبل از نابودي آن

«تمام مردان از تمام نقاط شهر، پير و جوان، سعي کردند با فرشتگان مذکري که

در خانه لوط(ع)، بزرگ خاندان فرزند ابراهيم(ع) ميهمان بودند رابطه جنسي

پيدا کنند». پيدايش 45:19.

37. روزگار رهايي، ج2، ح1074.

38. همان، ح1077.

39. همان، ح1081.

40. همان، ح1082.

41. Naisbitt, John, Megatrends 2000.

42. دانيال نبي 4:12.

43. روزگار رهايي، ج2، صص688.

44. همان، صص689.

45. Business Wire, 1 Sep 1989.

46. Ferreira, Anton, ûSatan-Hurler Fallows Trail of Bizarne Clues, Reuter, 1

Aug 1995.

47. Watch tower, 1 Sep 1988.

48. Gibson, Helen, ûModern Witches AP, 31 Oct 1995.

49. روزگار رهايي، ج2، ح959.

50. همان، ح1035.

51. تيموتي اول 1:4.