يك نفر بايد بيايد
يک نفر بايد بيايد تا زمين زيبا شود

يک نفر بايد بيايد تا شقايق وا شوديک نفر بايد صداقت را بياموزد به خاک

در نگاه مهربانش خاک دل دريا شوديک نفر بايد پر پرواز باشد سار را

همزبان و همدم اين مرغک تنها شودآن نفر آري تو هستي تکسوار آسمان

حرمت چشم تو بايد شام را فردا شودمن که در خود از فراق ياسمن ها گم شدم

شايد اين من در صداي سينه ات پيدا شود