بوي يوسف مي دهد پيراهنت
برنخواهم داشت دست از دامنت

بوي يوسف مي دهد پيراهنتز انتظارت گشت چشمانم سپيد

کو نسيمي، کاورد سوي منتگشته ام در رهگذارت خاک راه

تا که بنشينم به چين دامنتتا نفس دارم بيا تا با غزل

پاک سازم خستگي را از تنتکم مبادا از سر »قصري« دمي

سايه گيسو پريشان کردنت


 کيومرث عباسي (قصري)