جهان هواي غم گرفتچه کا رکنم دلم به غم اسيره

جمعه غروب بهونتو مي گيرههمش بهت دروغ مي گم مي دونم

يه راست بگم مي خوام پيشت بمونمهمه مي گن وقتي بياي بهاره

از آسمون بارون گل مي بارهکي مي شه اون روز تو رو ببينم

بوسه از اون خال سياه بچينمخوش به حال کسي که با تو ياره

سر به روي زانوي تو مي ذارهقلب من از معرفت تو دوره

تو حاضري چشم منه که کورهدلم مي خواد ناله کنم از سينه

تا که بياي با هم بريم مدينهپشت بقيع کنار من بموني

روضه مادرو خودت بخوني