آقا اجازه!


آقا اجازه! اين دو سه خط را خودت بخوان!

قبل از هجوم سرزنش و حرف ديگرانآقا اجازه! پشت به من کرده قلبتان

ديگر نمي دهد به دلم روي خوش نشان!قصدم گلايه نيست، اجازه! نه به خدا!

اصلا به اين نوشته بگوييد «داستان»من خسته ام از آتش و از خاک، از زمين

از احتمال فاجعه، از آخرالزمان!آقا اجازه! سنگ شدم، مانده در کوير

باران بيار و باز بباران از آسمان- اهل بهشت يا که جهنم؟ خودت بگو!

- آقا اجازه! ما که نه در اين و نه در آن!«يک پاي در جهنم و يک پاي در بهشت»

يا زير دستهاي نجيب تو در امان!آقا اجازه!............................

.......................................!باشد! صبور مي شوم اما تو لااقل

دستي براي من بده از دورها تکان...