بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت بقية الله و 73 نفر از متوسلين  
    :نويسنده   راسخى نجفى، عباس  
    :ناشر   دار النشر اسلام (انتشارات)  
    :موضوع   دار النشر اسلام (انتشارات)