بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيامهاي امام زمان  
    :نويسنده   تاج لنگرودي، محمدمهدي  
    :ناشر   ممتاز  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان پيام هاي امام مهدي به شيعيان و توضيح مختصري  
     درباره آنهاست. نويسنده با  
     استفاده از کتاب هاي روايي شيعه، به بيان و شرح  
     احاديث امام مهدي خطاب به شيعيان  
     پرداخته است. وي پس از بيان اعتقاد شيعيان و برخي  
     از اهل سنت به امام مهدي، عناوين  
     زير را مورد بحث و بررسي قرار داده است: علت غيبت؛  
     آگاهي امام به اخبار جهان؛  
     نشانه هاي قيام در پيام ايشان؛ حکومت اسلامي بدون  
     هر گونه وابستگي؛ نخستين پيام  
     هنگام ظهور؛ پيام امام مهدي به کساني که درباره  
     ايشان شک دارند.