بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان نامه: سيماي موعود در شعر فارسي تا پايان قرن هشتم  
    :نويسنده   شيخ الاسلامي، علي  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     موضوع موعود (مهدويت) در شعر فارسي تا پايان قرن  
     ششم و سيماي موعود در اديان ديگر  
     از جمله يهوديت، مسيحيت، هندو، زرتشتي و بودائي،  
     ارائه، بررسي و مقايسه شده است. وي  
     همچنين با استفاده از آثار دو مذهب عمده اسلام يعني  
     تشيع و تسنن و ذکر روايات، به  
     مقايسه تفکرات اين دو مذهب در مورد موعود و نظرات و  
     اعتقادات آنها درباره شخص موعود  
     بحث کرده است. در گردآوري اين اثر، از منابع فارسي،  
     عربي و ديوان اشعار شاعران قرون  
     مختلف (تا قرن ششم) استفاده و در پايان چنين  
     نتيجه گيري مي کند که مسئله موعود از  
     موضوعات اعتقادي و ريشه دار در شعر فارسي بوده که  
     با گذشت زمان، اين ديدگاه به  
     واقعيت امر نزديک تر مي گردد.