بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انجمن حجتيه در بستر زمان  
    :نويسنده   احمد زاده، طاهر  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - مفهوم  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفت وگويي است با طاهر احمد زاده درباره انجمن  
     حجتيه. وي از چگونگي شکل گيري انجمن  
     حجتيه، رهبر آنان شيخ محمود حلبي، فعاليت هاي ضد  
     بهايي آنان، فعاليت هاي سياسي،  
     برخورد آنان با شاه و ساواک، برخورد با حرکت هاي  
     انقلابي و رهبري امام خميني سخن  
     گفته است. وي که مدعي سابقه دوستي قديمي با شيخ  
     محمود حلبي است، معتقد است که  
     تفکرات شيخ محمود حلبي و انجمن او با امام خميني و  
     انقلاب، بيگانه و متضاد بود و  
     انجمن، اگر چه وابسته به شاه و ساواک نبود، ولي  
     آنان حداکثر بهره را از اين تفکر به  
     نفع خود انجام دادند.