بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در شناخت حزب قاعدين زمان  
    :موضوع   اخلاق - انجمن حجتيه - تاريخ؛ انجمن حجتيه - عقايد؛ امام  

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري است در نقد و بررسي آراء و انديشه هاي  
     انجمن حجتيه. نويسنده به سبب آنکه اين گروه را حزب  
     سازمان يافته و تشکيلاتي مي داند و نيز به دليل آن  
     که نام حجت را بر آنان روا نمي بيند، نام حزب قاعدين  
     بر آنان مي نهد. وي نخست تاريخچه پيدايش اين انجمن  
     و عملکردهاي پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي را  
     بيان مي کند و آن گاه به بيان و نقد عقايد آنان در  
     مهدويت، انتظار، نشانه هاي ظهور، سياست و... مي  
     پردازد. حزب قاعدين در بعد تشکيلاتي، جنگ و جهاد در  
     بينش قاعدين، امام در چشم انداز قاعدين و قاعدين در  
     چشم انداز امام، حزب توده و حزب قاعدين، از مباحث  
     مهم کتاب است.