بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   درسي از انقلاب  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - بررسي تطبيقي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي وجوه تشابه ميان انقلاب اسلامي ايران و قيام  
     جهاني حضرت مهدي (عج) است. به  
     باور نويسنده، انقلاب اسلامي ايران، معلول 2 عامل  
     زمينه هاي منفي موجود در جامعه از  
     يک سو و ايمان و اعتقاد مردم به اسلام، از سوي ديگر  
     بود و همين 2 عامل در مورد قيام  
     امام مهدي نيز صدق مي کند. او سپس با بيان اين که  
     ظهور امام مهدي پايان تمامي دردها  
     و رنج هاست، ضرورت معرفي اسلام و امام مهدي به  
     جهانيان را يادآورد شده و آن را  
     رسالت عموم مسلمانان دانسته است.