بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائيت در ايران  
    :نويسنده   زاهد زاهداني، سيد سعيد  
    :ناشر   مرکز اسناد انقلاب اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - تاريخ و جغرافي - مناطق و کشورها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي يکايک عوامل تشکيل دهنده جنبش بهاييت است.  
     نويسنده علل پيدايش اين جنبش را در  
     زمينه اجتماعي ـ سياسي اوايل دوره قاجار بررسي  
     مي کند و زمينه مذهبي شيعه دوازده  
     امامي را براي تشکيل اين فرقه توضيح مي دهد و به  
     بررسي اين نکته مي پردازد که چرا  
     اين جنبش، ظاهري مذهبي دارد، اما جنبش سياسي تلقي  
     مي شود. در پايان، کنشگران اين  
     فرقه و شرح زندگي رهبران آن تشريح مي گردد و  
     نظرياتي در علل گرايش به اين فرقه ها  
     ارائه مي شود. ايدئولوژي و احکام بهاييت و  
     بهايي گري در اعصار مختلف تاريخ پيش و پس  
     از انقلاب، از ديگر مسائل مورد توجه مؤلف بوده است.  
     بررسي يکايک عوامل تشکيل دهنده جنبش بهاييت است.  
     نويسنده علل پيدايش اين جنبش را در  
     زمينه اجتماعي ـ سياسي اوايل دوره قاجار بررسي  
     مي کند و زمينه مذهبي شيعه دوازده  
     امامي را براي تشکيل اين فرقه توضيح مي دهد و به  
     بررسي اين نکته مي پردازد که چرا  
     اين جنبش، ظاهري مذهبي دارد، اما جنبش سياسي تلقي  
     مي شود. در پايان، کنشگران اين  
     فرقه و شرح زندگي رهبران آن تشريح مي گردد و  
     نظرياتي در علل گرايش به اين فرقه ها  
     ارائه مي شود. ايدئولوژي و احکام بهاييت و  
     بهايي گري در اعصار مختلف تاريخ پيش و پس  
     از انقلاب، از ديگر مسائل مورد توجه مؤلف بوده است.