بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزنههاي اميد در عصر غيبت  
    :نويسنده   طبسي، محمد محسن  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - شرايط و زمينه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با بهره گيري از روايات شيعه درباره امام زمان  
     (عج) به 3 عامل از عوامل مؤثر و  
     کارساز ظهور حضرت ولي عصر (عج) و نقطه هاي مهم پيش  
     از ظهور اشاره کرده است. عامل و  
     محور نخست، وجود مؤمناني سخت کوش در سراسر جهان است  
     که پيوسته نور خداپرستي و اميد  
     را در دل انسان ها روشن نگه مي دارند. عامل دوم،  
     وجود علماي رباني و روشن ضمير است  
     که با جديت و تلاش وقف ناپذير، شيعيان را از  
     دام هاي شيطان و پيروانش رهايي  
     مي بخشند و آنان را به سوي حق رهبري مي کنند. سومين  
     عامل مورد توجه امام، شهر قم و  
     نقش بنيادي آن در پرچم داري فرهنگ اسلام و اهل بيت  
     (ع) است که از آن جا چنان که در  
     روايات آمده، به عنوان حرم اهل بيت و حجت خدا بر  
     ديگران ياد کرده است.  
     مؤلف با بهره گيري از روايات شيعه درباره امام زمان  
     (عج) به 3 عامل از عوامل مؤثر و  
     کارساز ظهور حضرت ولي عصر (عج) و نقطه هاي مهم پيش  
     از ظهور اشاره کرده است. عامل و  
     محور نخست، وجود مؤمناني سخت کوش در سراسر جهان است  
     که پيوسته نور خداپرستي و اميد  
     را در دل انسان ها روشن نگه مي دارند. عامل دوم،  
     وجود علماي رباني و روشن ضمير است  
     که با جديت و تلاش وقف ناپذير، شيعيان را از  
     دام هاي شيطان و پيروانش رهايي  
     مي بخشند و آنان را به سوي حق رهبري مي کنند. سومين  
     عامل مورد توجه امام، شهر قم و  
     نقش بنيادي آن در پرچم داري فرهنگ اسلام و اهل بيت  
     (ع) است که از آن جا چنان که در  
     روايات آمده، به عنوان حرم اهل بيت و حجت خدا بر  
     ديگران ياد کرده است.