بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   به سوي انقلاب مهدي  
    :نويسنده   قائمي، علي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي موقعيت انقلاب اسلامي ايران، به عنوان جهت  
     دهنده به سوي انقلاب امام مهدي  
     (عج) است. وي با اشاره به گذشته تاريک ملت ايران،  
     شرايط جهاني کنوني آن را با وضعيت  
     و موقعيت حکومت و خلافت امام علي (ع) مقايسه مي کند  
     که دشمنان داخلي و خارجي و خو  
     گرفتن مردم با سيستم غلط حکومت و... دشواري هايي را  
     براي ايشان در امر حکومت به  
     وجود آورده بود. وي هدف انقلاب را گام نهادن به سوي  
     حکومت امام مهدي مي داند که  
     نخستين گام آن، وحدت در فکر و عمل است و آرمان ها و  
     وظايف مردم انقلابي براي رسيدن  
     به حکومت جهاني و عدالت مطلق امام مهدي را بر  
     مي شمارد.  
     بررسي موقعيت انقلاب اسلامي ايران، به عنوان جهت  
     دهنده به سوي انقلاب امام مهدي  
     (عج) است. وي با اشاره به گذشته تاريک ملت ايران،  
     شرايط جهاني کنوني آن را با وضعيت  
     و موقعيت حکومت و خلافت امام علي (ع) مقايسه مي کند  
     که دشمنان داخلي و خارجي و خو  
     گرفتن مردم با سيستم غلط حکومت و... دشواري هايي را  
     براي ايشان در امر حکومت به  
     وجود آورده بود. وي هدف انقلاب را گام نهادن به سوي  
     حکومت امام مهدي مي داند که  
     نخستين گام آن، وحدت در فکر و عمل است و آرمان ها و  
     وظايف مردم انقلابي براي رسيدن  
     به حکومت جهاني و عدالت مطلق امام مهدي را بر  
     مي شمارد.