بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخچه بناي مسجد جمکران  
    :نويسنده   مسجد مقدس جمکران، واحد تحقيقات  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :موضوع   اخلاق - ملاقات با امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     گزارشي کوتاه از تاريخ بناي مسجد جمکران و آداب  
     زيارت و عبادت در آن است. داستان  
     ايجاد مسجد، با ملاقات حسن بن مثله جمکراني با امام  
     مهدي (عج) در تاريخ 17 رمضان  
     393 هجري آغاز مي شود. پس از دستور امام مبني بر  
     بناي مسجد در آن مکان مقدس، مراحل  
     مختلف آن، توصيف مي شود. در ادامه، کرامات مسجد و  
     آداب عبادت در آن بازگو مي گردد و  
     تصاويري از بخش هاي مختلف مسجد نشان داده مي شود.  
     بحارالانوار، العبقري الحسان و  
     نجم ثاقب منابع اين گزارش فشرده است. از خصوصيات  
     کتاب اين است که واژه هاي کليدي و  
     آيات و احاديث را به زبان فارسي و عربي نيز آورده  
     است.  
     گزارشي کوتاه از تاريخ بناي مسجد جمکران و آداب  
     زيارت و عبادت در آن است. داستان  
     ايجاد مسجد، با ملاقات حسن بن مثله جمکراني با امام  
     مهدي (عج) در تاريخ 17 رمضان  
     393 هجري آغاز مي شود. پس از دستور امام مبني بر  
     بناي مسجد در آن مکان مقدس، مراحل  
     مختلف آن، توصيف مي شود. در ادامه، کرامات مسجد و  
     آداب عبادت در آن بازگو مي گردد و  
     تصاويري از بخش هاي مختلف مسجد نشان داده مي شود.  
     بحارالانوار، العبقري الحسان و  
     نجم ثاقب منابع اين گزارش فشرده است. از خصوصيات  
     کتاب اين است که واژه هاي کليدي و  
     آيات و احاديث را به زبان فارسي و عربي نيز آورده  
     است.