بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کرامت حضرت وليعصر در خصوص مسجد امام حسن مجتبي  
    :نويسنده   مسعودي، احمد  
    :ناشر   ياران قائم(عج)  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات - کرامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده در بيان اثبات اين مسئله است که مسجد امام  
     حسن مجتبي در قم، به امر امام  
     زمان ساخته شده است. وي به اين منظور، امکان تشرف  
     به محضر امام عصر را در زمان غيبت  
     کبرا، بررسي مي کند و تشرف و تصديق علماي گذشته را  
     به محضر ايشان، دليلي بر وقوع و  
     امکان اين امر مي داند. وي سپس به داستان بناي مسجد  
     و زندگي نامه و ويژگي هاي احمد  
     عسکري کرمانشاهي مي پردازد و تشرف وي به محضر امام  
     زمان را از زواياي گوناگون نقد و  
     بررسي مي کند و تأييد علماي عصر را دليلي بر صحت  
     اين امر مي شمارد. تنظيم مکان  
     منسوب به ولي عصر، غربت مسجد امام حسن و اسراري از  
     اين مسجد، از ديگر مباحث مهم  
     کتاب است.  
     نويسنده در بيان اثبات اين مسئله است که مسجد امام  
     حسن مجتبي در قم، به امر امام  
     زمان ساخته شده است. وي به اين منظور، امکان تشرف  
     به محضر امام عصر را در زمان غيبت  
     کبرا، بررسي مي کند و تشرف و تصديق علماي گذشته را  
     به محضر ايشان، دليلي بر وقوع و  
     امکان اين امر مي داند. وي سپس به داستان بناي مسجد  
     و زندگي نامه و ويژگي هاي احمد  
     عسکري کرمانشاهي مي پردازد و تشرف وي به محضر امام  
     زمان را از زواياي گوناگون نقد و  
     بررسي مي کند و تأييد علماي عصر را دليلي بر صحت  
     اين امر مي شمارد. تنظيم مکان  
     منسوب به ولي عصر، غربت مسجد امام حسن و اسراري از  
     اين مسجد، از ديگر مباحث مهم  
     کتاب است.