بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   يادگارهاي موعود (سرداب سامرا)  
    :موضوع   اخلاق - امام مهدي (عج) - اماکن زيارتي؛ سامرا - سرداب  

شرح موضوعات کتاب
     سرداب سامرا يکي از مکان هاي مقدس و مورد احترام  
     تشيع است که غيبت امام زمان (عج) در اين مکان رخ  
     داده است. اين نوشتار علاوه بر بررسي موقعيت  
     جغرافيايي شهر سامرا به تشريح بناي سرداب و بيابان  
     ويژگي هاي تاريخي آن پرداخته است. نويسنده در ادامه  
     سخنان برخي از مخالفان شيعه در باب سرداب سامرا و  
     امام زمان را ذکر و در نهايت سعي کرده به شبهات آنها  
     پاسخ دهد.  
     سرداب سامرا يکي از مکان هاي مقدس و مورد احترام  
     تشيع است که غيبت امام زمان (عج) در اين مکان رخ  
     داده است. اين نوشتار علاوه بر بررسي موقعيت  
     جغرافيايي شهر سامرا به تشريح بناي سرداب و بيابان  
     ويژگي هاي تاريخي آن پرداخته است. نويسنده در ادامه  
     سخنان برخي از مخالفان شيعه در باب سرداب سامرا و  
     امام زمان را ذکر و در نهايت سعي کرده به شبهات آنها  
     پاسخ دهد.