بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پژوهشي در زندگي امام مهدي و نگرشي به تاريخ غيبت صغري  
    :نويسنده   صدر، سيد محمد  
    :مترجم   امامي شيرازي، محمد  
    :ناشر   جهان آرا  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي نهضت هاي علويين در زمان متوکل عباسي و  
     شمه اي از زندگاني امام هادي و امام  
     حسن عسکري و امام مهدي (ع) و نيز بررسي علل و عوامل  
     غيبت آن حضرت است. نويسنده به  
     منظور پاسخ گويي به شبهات مطرح شده درباره اسباب و  
     انگيزه غيبت امام مهدي و با  
     بهره گيري از منابع روايي، تاريخي و رجالي شيعه و  
     سني، نخست به جنايات متوکل عباسي  
     نسبت به شيعيان و عوامل قيام علويين اشاره مي کند؛  
     سپس تاريخ زندگاني امام هادي و  
     امام حسن عسکري، موقعيت و فعاليت هاي فرهنگي _ ديني  
     آن 2 امام را بيان مي کند و در  
     ادامه ضمن بيان شمه اي از زندگاني امام مهدي در  
     زمان حيات پدرش، به فعاليت هاي ضد  
     مذهبي جعفر کذاب اشاره مي کند.  
     بررسي نهضت هاي علويين در زمان متوکل عباسي و  
     شمه اي از زندگاني امام هادي و امام  
     حسن عسکري و امام مهدي (ع) و نيز بررسي علل و عوامل  
     غيبت آن حضرت است. نويسنده به  
     منظور پاسخ گويي به شبهات مطرح شده درباره اسباب و  
     انگيزه غيبت امام مهدي و با  
     بهره گيري از منابع روايي، تاريخي و رجالي شيعه و  
     سني، نخست به جنايات متوکل عباسي  
     نسبت به شيعيان و عوامل قيام علويين اشاره مي کند؛  
     سپس تاريخ زندگاني امام هادي و  
     امام حسن عسکري، موقعيت و فعاليت هاي فرهنگي _ ديني  
     آن 2 امام را بيان مي کند و در  
     ادامه ضمن بيان شمه اي از زندگاني امام مهدي در  
     زمان حيات پدرش، به فعاليت هاي ضد  
     مذهبي جعفر کذاب اشاره مي کند.