بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   لحظه هاي ناب سامرا  
    :موضوع   اخلاق - سامرا - تاريخ؛ امام مهدي (عج) - اماکن زيارتي  

شرح موضوعات کتاب
     گزارشي داستان گونه از سامرا در سالهاي تبعيد امام  
     حسن عسکري (ع) است. نويسنده پس از بيان جريان ورود  
     امام عسکري به سامرا و کيفيت برخورد حکومت با ايشان،  
     وضعيت شيعيان در اين روزگار را بيان مي کند. سالهاي  
     امامت امام حسن عسکري، شهادت ايشان و به امامت  
     رسيدن امام مهدي (ع) از ديگر موضوعاتي است که در اين  
     نوشتار به آنها پرداخته شده است.  
     گزارشي داستان گونه از سامرا در سالهاي تبعيد امام  
     حسن عسکري (ع) است. نويسنده پس از بيان جريان ورود  
     امام عسکري به سامرا و کيفيت برخورد حکومت با ايشان،  
     وضعيت شيعيان در اين روزگار را بيان مي کند. سالهاي  
     امامت امام حسن عسکري، شهادت ايشان و به امامت  
     رسيدن امام مهدي (ع) از ديگر موضوعاتي است که در اين  
     نوشتار به آنها پرداخته شده است.