بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي آرمان شهر ديني و آرمان شهر حکيم فارابي  
    :نويسنده   احمدي، غلامحسين  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تطبيق جامعه جهاني و آرماني عصر ظهور با تئوري  
     جامعه آرماني حکيم فارابي است.  
     فارابي نخستين فيلسوفي است که آراء سياسي شيعه را  
     در کتاب ها و رساله هاي خويش مدون  
     ساخت؛ از اين روي نويسنده، مدينه فاضله فارابي را  
     براي اين تطبيق برگزيده است. وي  
     در مقدمه پس از بررسي ريشه هاي انتظار جامعه  
     آرماني، به بررسي بنيادهاي آرمان شهر  
     فارابي مي پردازد. جامعه آرماني آخر زمان را که  
     تمام اديان، منتظر وقوع آن اند، فقط  
     جامعه مهدوي مي داند و با بهره گيري از روايات و  
     آيات، آن را بر کرسي اثبات  
     مي نشاند و پس از توصيف عصر پيش از ظهور، ويژگي هاي  
     اين جامعه آرماني را به تصوير  
     مي کشد. واپسين بخش مقاله، مقايسه و تطبيق آرمان  
     شهر فارابي با آرمان شهر ديني، از  
     زاويه اهداف، رياست و جامعه متضاد آن است.  
     تطبيق جامعه جهاني و آرماني عصر ظهور با تئوري  
     جامعه آرماني حکيم فارابي است.  
     فارابي نخستين فيلسوفي است که آراء سياسي شيعه را  
     در کتاب ها و رساله هاي خويش مدون  
     ساخت؛ از اين روي نويسنده، مدينه فاضله فارابي را  
     براي اين تطبيق برگزيده است. وي  
     در مقدمه پس از بررسي ريشه هاي انتظار جامعه  
     آرماني، به بررسي بنيادهاي آرمان شهر  
     فارابي مي پردازد. جامعه آرماني آخر زمان را که  
     تمام اديان، منتظر وقوع آن اند، فقط  
     جامعه مهدوي مي داند و با بهره گيري از روايات و  
     آيات، آن را بر کرسي اثبات  
     مي نشاند و پس از توصيف عصر پيش از ظهور، ويژگي هاي  
     اين جامعه آرماني را به تصوير  
     مي کشد. واپسين بخش مقاله، مقايسه و تطبيق آرمان  
     شهر فارابي با آرمان شهر ديني، از  
     زاويه اهداف، رياست و جامعه متضاد آن است.