بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دولت کريمه و مدنيت اسلامي  
    :نويسنده   پسنديده، عباس  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بررسي دولت حضرت مهدي (عج) و ويژگي هاي آن  
     مي پردازد. نويسنده با استناد به  
     جوامع روايي و کلامي، به بررسي فلسفه حکومت و  
     مقايسه حکومت هاي ديکتاتوري و مدني  
     غربي با حکومت ولايي امام زمان مي پردازد. به باور  
     وي، از جمله ويژگي هاي حکومت  
     مدني اسلامي، مصلحت سنجي، ظالمانه نبودن و عدالت  
     مجريان است که موجب مهار قدرت و  
     ديکتاتوري مي شود. نويسنده کارداني و امانت را دو  
     ويژگي مدير و رهبر مي داند. وي در  
     پايان به ويژگي هاي حکومت مهدي در ايجاد امنيت،  
     رفاه، رشد فرهنگ و صداقت با مردم  
     اشاره مي کند و آن را تجلي واقعي حکومت مدني و  
     مردمي مي داند.  
     به بررسي دولت حضرت مهدي (عج) و ويژگي هاي آن  
     مي پردازد. نويسنده با استناد به  
     جوامع روايي و کلامي، به بررسي فلسفه حکومت و  
     مقايسه حکومت هاي ديکتاتوري و مدني  
     غربي با حکومت ولايي امام زمان مي پردازد. به باور  
     وي، از جمله ويژگي هاي حکومت  
     مدني اسلامي، مصلحت سنجي، ظالمانه نبودن و عدالت  
     مجريان است که موجب مهار قدرت و  
     ديکتاتوري مي شود. نويسنده کارداني و امانت را دو  
     ويژگي مدير و رهبر مي داند. وي در  
     پايان به ويژگي هاي حکومت مهدي در ايجاد امنيت،  
     رفاه، رشد فرهنگ و صداقت با مردم  
     اشاره مي کند و آن را تجلي واقعي حکومت مدني و  
     مردمي مي داند.