بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي و سنتهاي الهي  
    :نويسنده   شفيعي سروستاني، ابراهيم  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - شرايط و زمينه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کاوشي است در سنت هاي تغييرناپذير الهي و زمينه شدن  
     اين سنت ها براي حاکميت جهاني  
     امام مهدي (عج). نويسنده پس از ارائه تعريف و ضرورت  
     مطالعه سنت هاي الهي، برخي از  
     سنن الهي حاکم بر جوامع بشري را با بهره گيري از  
     آيات و روايات بر مي شمارد و نتيجه  
     مي گيرد که بر اساس قانون و سنت الهي، بندگان صالح  
     خداوند، که همواره به استضعاف  
     کشيده شده اند، در نهايت حاکميت زمين را به دست  
     خواهند آورد و در آن روز جهانيان  
     طعم شيرين عدالت و امنيت و معنويت را خواهند چشيد.  
     وي تنها تحقق بخش اين سنت الهي  
     را مهدي موعود مي داند که تمامي قدرت هاي نظامي و  
     سياسي زمان ظهور را در هم خواهد  
     شکست.  
     کاوشي است در سنت هاي تغييرناپذير الهي و زمينه شدن  
     اين سنت ها براي حاکميت جهاني  
     امام مهدي (عج). نويسنده پس از ارائه تعريف و ضرورت  
     مطالعه سنت هاي الهي، برخي از  
     سنن الهي حاکم بر جوامع بشري را با بهره گيري از  
     آيات و روايات بر مي شمارد و نتيجه  
     مي گيرد که بر اساس قانون و سنت الهي، بندگان صالح  
     خداوند، که همواره به استضعاف  
     کشيده شده اند، در نهايت حاکميت زمين را به دست  
     خواهند آورد و در آن روز جهانيان  
     طعم شيرين عدالت و امنيت و معنويت را خواهند چشيد.  
     وي تنها تحقق بخش اين سنت الهي  
     را مهدي موعود مي داند که تمامي قدرت هاي نظامي و  
     سياسي زمان ظهور را در هم خواهد  
     شکست.