بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديباچه اي بر پديده شناسي نظام سياسي مهدوي  
    :نويسنده   صدرا، علي رضا  
    :موضوع   اخلاق - امام مهدي (عج) - حکومت و قيام  

شرح موضوعات کتاب
     در اين پژوهش از سه عنصر هستي شناسي، چيستي شناسي و  
     چگونگي شناسي به عنوان مهمترين عناصر مهدي شناسي  
     ياد شده و نقش آنها درمدينه فاضله مهدوي بررسي  
     گرديده است، از ديدگاه نويسنده شاکله کلي و اصلي  
     نظام سياسي مهدوي و اجزاء تقسيم بندي هاي مربوطه تا  
     حدود زيادي بر پايه دستاوردهاي سياسي بشر در طول  
     تاريخ خويش و در جغرافياي جهان استوار است. اما در  
     عين حال تبيين شاخص هاي فاضله نظام سياسي مهدويت  
     نوعا يا اکثرا با استفاده از منابع و حياتي ممکن  
     است.  
     در اين پژوهش از سه عنصر هستي شناسي، چيستي شناسي و  
     چگونگي شناسي به عنوان مهمترين عناصر مهدي شناسي  
     ياد شده و نقش آنها درمدينه فاضله مهدوي بررسي  
     گرديده است، از ديدگاه نويسنده شاکله کلي و اصلي  
     نظام سياسي مهدوي و اجزاء تقسيم بندي هاي مربوطه تا  
     حدود زيادي بر پايه دستاوردهاي سياسي بشر در طول  
     تاريخ خويش و در جغرافياي جهان استوار است. اما در  
     عين حال تبيين شاخص هاي فاضله نظام سياسي مهدويت  
     نوعا يا اکثرا با استفاده از منابع و حياتي ممکن  
     است.