بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انتظار در سايه توحيد  
    :نويسنده   قائمي، علي  
    :ناشر   ميثم  
    :تاريخ چاپ   1399هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده ضمن بررسي ويژگي هاي جامعه توحيدي و جوامع  
     الحادي، به آينده ايده آل در  
     پرتو منجي جهاني و در پرتو ايمان به توحيد پرداخته  
     است. وي به ويژگي ها و صفات  
     منتظران امام زمان (ع) و اهداف منجي موعود در اقامه  
     رسالت انبيا، از جمله برپايي  
     عقيده توحيدي و وحدت کلمه، رفع تعارض ها و تبعيض ها  
     و برپايي قسط و عدالت اشاره  
     نموده است.  
     نويسنده ضمن بررسي ويژگي هاي جامعه توحيدي و جوامع  
     الحادي، به آينده ايده آل در  
     پرتو منجي جهاني و در پرتو ايمان به توحيد پرداخته  
     است. وي به ويژگي ها و صفات  
     منتظران امام زمان (ع) و اهداف منجي موعود در اقامه  
     رسالت انبيا، از جمله برپايي  
     عقيده توحيدي و وحدت کلمه، رفع تعارض ها و تبعيض ها  
     و برپايي قسط و عدالت اشاره  
     نموده است.