بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دولة الإمام المهدي و بدائل العولمة  
    :نويسنده   معاش، مرتضي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقدي است بر نظريه جهاني شدن و اهميت انديشه  
     مهدويت. به نظر نويسنده، نظريه جهاني  
     شدن، داراي اشکالات متعددي است؛ از جمله حقوق  
     انساني در آن پايمال مي شود و ارزش ها  
     نابود مي گردد. از طرفي، نظريه حاضر، به امت واحد و  
     حکومت واحد جهاني دعوت مي کند.  
     مطلبي که نظريه پردازان آن، از عواقب و پي آ مدهايش  
     بي خبرند، اين است که آنچه  
     دمکراسي و نظام ليبرال به بشريت تحويل داده است،  
     اصلا قابل دفاع نيست؛ بنابراين  
     بايد جايگزين مناسبي براي اين نظريه يافت. به نظر  
     نويسنده، بهترين دليل نظريه  
     مهدويت است. در اين انديشه که قرآن و حديث آن را  
     اعلام کرده اند، عدالت، قسط،  
     امنيت، رفاه و تمام نيازهاي بشريت تامين شده است.  
     وي معتقد است علم بشريت بايد به  
     سمت اين ايده و اهداف آن حرکت کند.  
     نقدي است بر نظريه جهاني شدن و اهميت انديشه  
     مهدويت. به نظر نويسنده، نظريه جهاني  
     شدن، داراي اشکالات متعددي است؛ از جمله حقوق  
     انساني در آن پايمال مي شود و ارزش ها  
     نابود مي گردد. از طرفي، نظريه حاضر، به امت واحد و  
     حکومت واحد جهاني دعوت مي کند.  
     مطلبي که نظريه پردازان آن، از عواقب و پي آ مدهايش  
     بي خبرند، اين است که آنچه  
     دمکراسي و نظام ليبرال به بشريت تحويل داده است،  
     اصلا قابل دفاع نيست؛ بنابراين  
     بايد جايگزين مناسبي براي اين نظريه يافت. به نظر  
     نويسنده، بهترين دليل نظريه  
     مهدويت است. در اين انديشه که قرآن و حديث آن را  
     اعلام کرده اند، عدالت، قسط،  
     امنيت، رفاه و تمام نيازهاي بشريت تامين شده است.  
     وي معتقد است علم بشريت بايد به  
     سمت اين ايده و اهداف آن حرکت کند.