بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رجعت از منظر قرآن، روايت، دعا و زيارت  
    :نويسنده   پرنياني، احمد  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - رجعت - درقرآن و  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با توضيح مفهوم رجعت از ديدگاه شيعه، آن را  
     عقيده اي ضروري و انکار ناپذير  
     مي داند و مدعي است که بيش از 40 آيه در قرآن و  
     متجاوز از 500 روايت، اين اصل را  
     اثبات مي کند. وي در ادامه نمونه هايي از آيات قرآن  
     را که به وقوع رجعت در امت هاي  
     پيشين اشاره دارند بازگو کرده، وقوع رجعت در آن  
     امت ها را قوي ترين دليل بر امکان  
     عقلي آن مي شمارد. امام حسين (ع)، حضرت محمد (ص)،  
     امام علي (ع) و حضرت عيسي (ع) از  
     افرادي هستند که براساس روايات متعدد، در زمان  
     حکومت امام مهدي به دنيا رجعت  
     مي کنند. بخش پاياني مقاله، به بررسي فرازهايي از  
     دعاها و زياراتي مانند: جامعه  
     کبيره، وارث، اربعين و زيارت عاشورا که به رجعت  
     اشاره دارند، اختصاص يافته است.  
     نويسنده با توضيح مفهوم رجعت از ديدگاه شيعه، آن را  
     عقيده اي ضروري و انکار ناپذير  
     مي داند و مدعي است که بيش از 40 آيه در قرآن و  
     متجاوز از 500 روايت، اين اصل را  
     اثبات مي کند. وي در ادامه نمونه هايي از آيات قرآن  
     را که به وقوع رجعت در امت هاي  
     پيشين اشاره دارند بازگو کرده، وقوع رجعت در آن  
     امت ها را قوي ترين دليل بر امکان  
     عقلي آن مي شمارد. امام حسين (ع)، حضرت محمد (ص)،  
     امام علي (ع) و حضرت عيسي (ع) از  
     افرادي هستند که براساس روايات متعدد، در زمان  
     حکومت امام مهدي به دنيا رجعت  
     مي کنند. بخش پاياني مقاله، به بررسي فرازهايي از  
     دعاها و زياراتي مانند: جامعه  
     کبيره، وارث، اربعين و زيارت عاشورا که به رجعت  
     اشاره دارند، اختصاص يافته است.