بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي مهدي در صحاح سته  
    :نويسنده   رستم نژاد، مهدي  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين نشانه هاي شخصي امام مهدي (عج) و علائم ياران  
     و ظهور ايشان از نگاه کتاب هاي  
     روايي اهل سنت است. نويسنده ضمن اشاره به آياتي که  
     در قرآن درباره امام مهدي آمده و  
     معرفي کتاب هايي که برخي دانشمندان اهل سنت درباره  
     حضرت نوشته اند، نخست به تبيين  
     روايت هايي در کتب اهل سنت در خصوص حضرت مهدي  
     پرداخته است. وي روايت هايي را که  
     مربوط به نام، نسب و مقام ايشان است و وي را مهدي،  
     فرزند فاطمه (س) و مردي صالح و  
     خليفه الهي معرفي کرده اند، تبيين نموده است. در  
     ادامه، علائم ظهور امام، مانند  
     وقوع جنگ و کشتار بي رحمانه و عالمگير شدن ظلم و  
     بي عدالتي و قيام مردم از مشرق  
     بررسي مي شود. پس از آن، موضوع نزول عيسي (ع) براي  
     ياري امام زمان و برخي از علائم  
     ياران حضرت و نيز بعضي از اقدام هاي ايشان پس از  
     ظهور، مانند تشکيل حکومت واحد  
     جهاني و احياي سيره و سنت رسول خدا (ص) تبيين شده  
     است.  
     تبيين نشانه هاي شخصي امام مهدي (عج) و علائم ياران  
     و ظهور ايشان از نگاه کتاب هاي  
     روايي اهل سنت است. نويسنده ضمن اشاره به آياتي که  
     در قرآن درباره امام مهدي آمده و  
     معرفي کتاب هايي که برخي دانشمندان اهل سنت درباره  
     حضرت نوشته اند، نخست به تبيين  
     روايت هايي در کتب اهل سنت در خصوص حضرت مهدي  
     پرداخته است. وي روايت هايي را که  
     مربوط به نام، نسب و مقام ايشان است و وي را مهدي،  
     فرزند فاطمه (س) و مردي صالح و  
     خليفه الهي معرفي کرده اند، تبيين نموده است. در  
     ادامه، علائم ظهور امام، مانند  
     وقوع جنگ و کشتار بي رحمانه و عالمگير شدن ظلم و  
     بي عدالتي و قيام مردم از مشرق  
     بررسي مي شود. پس از آن، موضوع نزول عيسي (ع) براي  
     ياري امام زمان و برخي از علائم  
     ياران حضرت و نيز بعضي از اقدام هاي ايشان پس از  
     ظهور، مانند تشکيل حکومت واحد  
     جهاني و احياي سيره و سنت رسول خدا (ص) تبيين شده  
     است.