بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رجعت در آثار علامه مجلسي  
    :نويسنده   صفري فروشاني، نعمت الله  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - رجعت - ديدگاه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مباحثي درباره رجعت و ديدگاه دانشمندان شيعي در اين  
     باره است. مؤلف ضمن تعريف رجعت  
     و ارائه کتابنامه رجعت در سه دوره قبل از صفويه،  
     زمان صفويه و بعد از صفويه، ديدگاه  
     موافقان و مخالفان رجعت را تشريح مي نمايد. ادله  
     امکاني رجعت، ادله ثبوتي رجعت، هدف  
     و فايده رجعت و بررسي ديدگاه علامه مجلسي درباره  
     رجعت از مباحث مهم مقاله است.  
     مباحثي درباره رجعت و ديدگاه دانشمندان شيعي در اين  
     باره است. مؤلف ضمن تعريف رجعت  
     و ارائه کتابنامه رجعت در سه دوره قبل از صفويه،  
     زمان صفويه و بعد از صفويه، ديدگاه  
     موافقان و مخالفان رجعت را تشريح مي نمايد. ادله  
     امکاني رجعت، ادله ثبوتي رجعت، هدف  
     و فايده رجعت و بررسي ديدگاه علامه مجلسي درباره  
     رجعت از مباحث مهم مقاله است.