بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گشت و گذاري در اخبار بهجت اثر مربوط به امام ثاني عشر  
    :تاريخ چاپ   1404هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با استناد به منابع روايي شيعه، به ذکر 40  
     حديث درباره امام زمان پرداخته  
     است. موضوع اين احاديث عبارت است از: شناخت امام،  
     خواص وجودي امام عصر (ع)، غيبت،  
     انتظار، عنايات امام عصر (ع) به شيعيان و دعاهايي  
     که در زمان غيبت بايد خوانده شود.  
     نويسنده با استناد به منابع روايي شيعه، به ذکر 40  
     حديث درباره امام زمان پرداخته  
     است. موضوع اين احاديث عبارت است از: شناخت امام،  
     خواص وجودي امام عصر (ع)، غيبت،  
     انتظار، عنايات امام عصر (ع) به شيعيان و دعاهايي  
     که در زمان غيبت بايد خوانده شود.