بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شش حديث در مهدي موعود از صحاح ششگانه  
    :نويسنده   نجمي، محمد صادق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي است از 6 مجموعه حديث از منابع معتبر و صحاح  
     شش گانه اهل سنت درباره خصوصيات  
     و نشانه هاي ظهور حضرت مهدي (عج). نويسنده با اشاره  
     به عقيده مهدويت در اديان  
     مختلف و مذاهب اسلامي، اين عقيده را يکي از ضروريات  
     مذهب شيعه دانسته است. اين  
     عقيده در مذاهب اسلامي و احاديث، با تعابير گوناگون  
     و در مسانيد و مجامع حديثي به  
     طور فراوان نقل شده. نويسنده به 6 مجموعه حديث، فقط  
     از صحاح شش گانه به جهت اعتبار  
     و سنديت آن ها، اشاره کرده است که عبارتند از:  
     احاديث خلفاي دوازده گانه، در صحيح  
     مسلم و بخاري؛ مجموعه حديثي خروج حضرت مهدي (عج) در  
     سنن ابن ماجه؛ مجموعه حديثي  
     کتاب المهدي در سنن ابي داود؛ مجموعه حديثي ما جاء  
     في المهدي در سنن ترمذي. نويسنده  
     نمونه هايي از اين مجموعه ها را آورده که در آنها  
     به نشانه هاي ظهور و خصوصيات حضرت  
     مهدي (عج) اشاره شده است.  
     تحليلي است از 6 مجموعه حديث از منابع معتبر و صحاح  
     شش گانه اهل سنت درباره خصوصيات  
     و نشانه هاي ظهور حضرت مهدي (عج). نويسنده با اشاره  
     به عقيده مهدويت در اديان  
     مختلف و مذاهب اسلامي، اين عقيده را يکي از ضروريات  
     مذهب شيعه دانسته است. اين  
     عقيده در مذاهب اسلامي و احاديث، با تعابير گوناگون  
     و در مسانيد و مجامع حديثي به  
     طور فراوان نقل شده. نويسنده به 6 مجموعه حديث، فقط  
     از صحاح شش گانه به جهت اعتبار  
     و سنديت آن ها، اشاره کرده است که عبارتند از:  
     احاديث خلفاي دوازده گانه، در صحيح  
     مسلم و بخاري؛ مجموعه حديثي خروج حضرت مهدي (عج) در  
     سنن ابن ماجه؛ مجموعه حديثي  
     کتاب المهدي در سنن ابي داود؛ مجموعه حديثي ما جاء  
     في المهدي در سنن ترمذي. نويسنده  
     نمونه هايي از اين مجموعه ها را آورده که در آنها  
     به نشانه هاي ظهور و خصوصيات حضرت  
     مهدي (عج) اشاره شده است.