بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تحفة الطالب لحضرة الإمام الغايب  
    :نويسنده   واعظ تبريزي، سيد بيوک  
    :ناشر   علمي  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - وظايف منتظران  

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است در جهت معرفي وظايف منتظران راستين امام  
     مهدي (ع) در زمان غيبت. نگارنده،  
     با تقسيم بزرگداشت مقام حضرت به 4 بخش: مالي،  
     زباني، قلبي و جوارحي در 18 فصل، به  
     طور جداگانه به بيان تکليف منتظر واقعي پرداخته که  
     از ميان آنها مي توان به:  
     برخاستن به هنگام شنيدن اسم ايشان، صدقه دادن براي  
     سلامتي امام، نيابت حج از طرف آن  
     حضرت و دعا براي حفظ دين و ايمان اشاره کرد. در  
     بخشي از کتاب، اعمال مستحب و  
     دعاهايي که در روزهاي مختلف هفته در جهت بزرگداشت  
     مقام امام مي توان انجام داد،  
     بازگو مي شود. در لابه لاي مباحث از اشعار عربي و  
     فارسي استفاده شده است.  
     تلاشي است در جهت معرفي وظايف منتظران راستين امام  
     مهدي (ع) در زمان غيبت. نگارنده،  
     با تقسيم بزرگداشت مقام حضرت به 4 بخش: مالي،  
     زباني، قلبي و جوارحي در 18 فصل، به  
     طور جداگانه به بيان تکليف منتظر واقعي پرداخته که  
     از ميان آنها مي توان به:  
     برخاستن به هنگام شنيدن اسم ايشان، صدقه دادن براي  
     سلامتي امام، نيابت حج از طرف آن  
     حضرت و دعا براي حفظ دين و ايمان اشاره کرد. در  
     بخشي از کتاب، اعمال مستحب و  
     دعاهايي که در روزهاي مختلف هفته در جهت بزرگداشت  
     مقام امام مي توان انجام داد،  
     بازگو مي شود. در لابه لاي مباحث از اشعار عربي و  
     فارسي استفاده شده است.