بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد هدايت  
    :نويسنده   نعمتي، عليرضا  
    :ناشر   خورشيد مکه  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي گسترده از ابعاد مختلف شخصيت و عظمت امام  
     مهدي (عج) است که بر محور سخنان  
     امام خميني (ره) صورت پذيرفته است. نويسنده امام  
     مهدي را خورشيد هدايتي دانسته که  
     اگر يک روز در زمين نباشد، کل هستي نيست و نابود  
     شده و جهان به جنگلي سرد و بي روح  
     تبديل خواهد شد. از ديدگاه وي، هدف انبيا، نجات  
     انسان ها از سرگشتگي و حيرت بوده  
     است، اما چون آنان نتوانسته اند به طور کامل به هدف  
     خويش برسند، لامحاله بايد تحقق  
     اين هدف به دست امام مهدي صورت بگيرد و او با ظهورش  
     صلح و عدالت جهاني را تقديم بشر  
     خسته از ظلم و ستم و جنگ نمايد. در ادامه مباحثي  
     چون طول عمر امام مهدي و حضور دائم  
     او در ميان جوامع انساني مطرح و از مؤمنان خواسته  
     شده است. با دعا و عمل، مقدمات  
     ظهورش را فراهم و راه را براي اجراي مقاصد شريعت و  
     قوانين آسماني به دست او هموار  
     سازند.  
     تحليلي گسترده از ابعاد مختلف شخصيت و عظمت امام  
     مهدي (عج) است که بر محور سخنان  
     امام خميني (ره) صورت پذيرفته است. نويسنده امام  
     مهدي را خورشيد هدايتي دانسته که  
     اگر يک روز در زمين نباشد، کل هستي نيست و نابود  
     شده و جهان به جنگلي سرد و بي روح  
     تبديل خواهد شد. از ديدگاه وي، هدف انبيا، نجات  
     انسان ها از سرگشتگي و حيرت بوده  
     است، اما چون آنان نتوانسته اند به طور کامل به هدف  
     خويش برسند، لامحاله بايد تحقق  
     اين هدف به دست امام مهدي صورت بگيرد و او با ظهورش  
     صلح و عدالت جهاني را تقديم بشر  
     خسته از ظلم و ستم و جنگ نمايد. در ادامه مباحثي  
     چون طول عمر امام مهدي و حضور دائم  
     او در ميان جوامع انساني مطرح و از مؤمنان خواسته  
     شده است. با دعا و عمل، مقدمات  
     ظهورش را فراهم و راه را براي اجراي مقاصد شريعت و  
     قوانين آسماني به دست او هموار  
     سازند.