بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الحجة المنتظر في أحوال الإمام الثاني عشر  
    :نويسنده   استرآبادي، سيد ضياء الدين  
    :ناشر   مکتب قرآن  
    :تاريخ چاپ   1413هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده نخست به طرح مباحثي در حقانيت شيعه و امامت  
     امام علي و تعيين آن توسط قرآن  
     پرداخته و فضايل و کرامات آن حضرت را معرفي کرده  
     است. سپس آياتي از قرآن را که از  
     قيام و ظهور امام مهدي خبر داده اند، نقل کرده و  
     شرح و تفسير داده است. در راستاي  
     اثبات غيبت و وقوع آن در امت هاي پيشين، به غيبت  
     پيامبراني چون: ادريس، ابراهيم،  
     يوسف و موسي (ع) اشاره شده است. براي رفع استبعاد  
     از طولاني شدن عمر امام، به  
     افرادي که از عمرهاي طولاني برخوردار بوده اند  
     همچون: حضرت آدم، نوح، سليمان، خضر و  
     الياس استناد مي شود و در پايان، حکاياتي از ملاقات  
     مؤمنان با امام زمان در عصر  
     غيبت و عنايت هاي آن حضرت به آنان نقل مي گردد.  
     نگارنده نخست به طرح مباحثي در حقانيت شيعه و امامت  
     امام علي و تعيين آن توسط قرآن  
     پرداخته و فضايل و کرامات آن حضرت را معرفي کرده  
     است. سپس آياتي از قرآن را که از  
     قيام و ظهور امام مهدي خبر داده اند، نقل کرده و  
     شرح و تفسير داده است. در راستاي  
     اثبات غيبت و وقوع آن در امت هاي پيشين، به غيبت  
     پيامبراني چون: ادريس، ابراهيم،  
     يوسف و موسي (ع) اشاره شده است. براي رفع استبعاد  
     از طولاني شدن عمر امام، به  
     افرادي که از عمرهاي طولاني برخوردار بوده اند  
     همچون: حضرت آدم، نوح، سليمان، خضر و  
     الياس استناد مي شود و در پايان، حکاياتي از ملاقات  
     مؤمنان با امام زمان در عصر  
     غيبت و عنايت هاي آن حضرت به آنان نقل مي گردد.