بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گزيدهاي از کتاب معرفت امام عصر  
    :نويسنده   بني هاشمي، سيد محمد  
    :ناشر   خوشنواز  
    :تاريخ چاپ   1421هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - منابع جامع - معرفت امام عصر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     خلاصه اي از کتاب معرفت امام عصر است که نويسنده با  
     اشاره به لزوم شناخت امام، به  
     چگونگي اين معرفت مي پردازد. وي با استناد به آيات  
     و روايات، روح عبادت را بندگي، و  
     اصل ايمان را معرفت مي داند و شناخت امام را نيز در  
     اين مقوله بررسي مي کند. به  
     عقيده ايشان بندگي و سرسپردگي در برابر خدا و  
     رسالات الهي، جز از طريق امام ممکن  
     نيست و شناخت امام، به سرسپردگي و تسليم در برابر  
     اوست. نويسنده در پايان، به  
     موقعيت اهل بيت در آيينه زيارت جامعه کبيره اشاره  
     مي کند.  
     خلاصه اي از کتاب معرفت امام عصر است که نويسنده با  
     اشاره به لزوم شناخت امام، به  
     چگونگي اين معرفت مي پردازد. وي با استناد به آيات  
     و روايات، روح عبادت را بندگي، و  
     اصل ايمان را معرفت مي داند و شناخت امام را نيز در  
     اين مقوله بررسي مي کند. به  
     عقيده ايشان بندگي و سرسپردگي در برابر خدا و  
     رسالات الهي، جز از طريق امام ممکن  
     نيست و شناخت امام، به سرسپردگي و تسليم در برابر  
     اوست. نويسنده در پايان، به  
     موقعيت اهل بيت در آيينه زيارت جامعه کبيره اشاره  
     مي کند.