بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهترين هديه به پيشگاه حضرت وليعصر  
    :نويسنده   حديدي، خليل  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است در آداب و فضايل صلوات بر پيامبر (ص) و  
     خاندان ايشان. نويسنده، صلوات را  
     بهترين هديه به پيشگاه حضرت مهدي (عج) مي داند و به  
     اين دليل به بررسي ابعاد اين  
     موضوع پرداخته است. نخست مختصري از فضايل حضرت رسول  
     (ص) و اهميت صلوات بر او و  
     تفسير آيه صلوات را بيان کرده و در بيان چگونگي  
     صلوات بر او، نشان داده است بايد  
     همراه صلوات بر وي صلوات بر اهل بيت (ع) نيز اضافه  
     شود. سپس رواياتي را در چگونگي و  
     آداب و ادعيه صلوات مي آورد. در پايان، سخن فخررازي  
     را در فلسفه صلوات نقل کرده که  
     بر اساس آن، صلوات به خاطر شناخت فضايل پيامبر است  
     و نيز لطفي است که خداوند به  
     وسيله آن، به بندگان خويش ثواب مي دهد.  
     تحقيقي است در آداب و فضايل صلوات بر پيامبر (ص) و  
     خاندان ايشان. نويسنده، صلوات را  
     بهترين هديه به پيشگاه حضرت مهدي (عج) مي داند و به  
     اين دليل به بررسي ابعاد اين  
     موضوع پرداخته است. نخست مختصري از فضايل حضرت رسول  
     (ص) و اهميت صلوات بر او و  
     تفسير آيه صلوات را بيان کرده و در بيان چگونگي  
     صلوات بر او، نشان داده است بايد  
     همراه صلوات بر وي صلوات بر اهل بيت (ع) نيز اضافه  
     شود. سپس رواياتي را در چگونگي و  
     آداب و ادعيه صلوات مي آورد. در پايان، سخن فخررازي  
     را در فلسفه صلوات نقل کرده که  
     بر اساس آن، صلوات به خاطر شناخت فضايل پيامبر است  
     و نيز لطفي است که خداوند به  
     وسيله آن، به بندگان خويش ثواب مي دهد.