بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رهبري مشعشعيان، آغاز و فرجام فعاليتهاي سيد محمد بن ف  
    :نويسنده   رنجبر، محمد علي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - علماء  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي مراحل مختلف اقدامات يکي از مدعيان مهدويت،  
     سيد محمد بن فلاح، و چگونگي تشکيل  
     حکومت مستقل شيعه در منطقه جنوب بين النهرين و  
     خوزستان است. اين مقاله با هدف ارائه  
     گزارشي منظم و مبتني بر نقد منابع، از روند  
     فعاليت هاي سيد محمد بن فلاح به عنوان  
     رهبر مشعشعيان نوشته شده است. برخي عناوين  
     عبارت اند از: شرح حال سيد محمد بن فلاح  
     و نخستين تلاش هاي نظامي او؛ هويزه اولين قرارگاه؛  
     رهبري مولي علي و چگونگي روابط  
     سيد محمد و مولي علي.  
     بررسي مراحل مختلف اقدامات يکي از مدعيان مهدويت،  
     سيد محمد بن فلاح، و چگونگي تشکيل  
     حکومت مستقل شيعه در منطقه جنوب بين النهرين و  
     خوزستان است. اين مقاله با هدف ارائه  
     گزارشي منظم و مبتني بر نقد منابع، از روند  
     فعاليت هاي سيد محمد بن فلاح به عنوان  
     رهبر مشعشعيان نوشته شده است. برخي عناوين  
     عبارت اند از: شرح حال سيد محمد بن فلاح  
     و نخستين تلاش هاي نظامي او؛ هويزه اولين قرارگاه؛  
     رهبري مولي علي و چگونگي روابط  
     سيد محمد و مولي علي.