بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مدعيان مهدويت از صدر اسلام تا عصر حاضر  
    :نويسنده   سروش، احمد  
    :ناشر   بنگاه مطبوعاتي افشاري  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - تحريفات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده در اين اثر، شرح حال مختصري از کساني که در  
     طول تاريخ اسلام، ادعاي مهدويت،  
     الوهيت و يا دين جديدي نموده اند ارائه مي دهد. از  
     جمله مدعيان مهدويت که نامي از  
     آنان در اين مجموعه آمده است، مي توان به محمد  
     حنفيه، ابومسلم و حسن صباح اشاره  
     کرد. شايان ذکر است شرح حال و آثار عرفايي چون:  
     منصور حلاج، عين القضات همداني و  
     شيخ اشراق تحت عنوان مدعيان الوهيت در بخشي از کتاب  
     گنجانده شده است.  
     نگارنده در اين اثر، شرح حال مختصري از کساني که در  
     طول تاريخ اسلام، ادعاي مهدويت،  
     الوهيت و يا دين جديدي نموده اند ارائه مي دهد. از  
     جمله مدعيان مهدويت که نامي از  
     آنان در اين مجموعه آمده است، مي توان به محمد  
     حنفيه، ابومسلم و حسن صباح اشاره  
     کرد. شايان ذکر است شرح حال و آثار عرفايي چون:  
     منصور حلاج، عين القضات همداني و  
     شيخ اشراق تحت عنوان مدعيان الوهيت در بخشي از کتاب  
     گنجانده شده است.