بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برگهايي از تاريخ روم: مادر امام زمان  
    :نويسنده   سيد، کمال  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه - مادر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مطالبي است درباره مادر امام زمان (عج). نويسنده با  
     بهره گيري از منابع تاريخي، به  
     رؤياي نرگس خاتون در ازدواج با فرزندي از نسل  
     پيامبر آخر الزمان و چگونگي به وقوع  
     پيوستن اين رؤيا و شرکت وي در جنگ و اسارت و خريده  
     شدن و ازدواج با امام حسن عسکري  
     (ع) مي پردازد. موقعيت خانوادگي مليکا و شاهزاده  
     بودن وي، آن هم از نسل شمعون  
     حواري، از اين جهت مهم است که مشابهتي بين امام و  
     مسيح (ع) برقرار مي کند. مادر هر  
     دو، از نسل بني اسراييل بوده و هر دو نجات دهنده  
     بشريتند.  
     مطالبي است درباره مادر امام زمان (عج). نويسنده با  
     بهره گيري از منابع تاريخي، به  
     رؤياي نرگس خاتون در ازدواج با فرزندي از نسل  
     پيامبر آخر الزمان و چگونگي به وقوع  
     پيوستن اين رؤيا و شرکت وي در جنگ و اسارت و خريده  
     شدن و ازدواج با امام حسن عسکري  
     (ع) مي پردازد. موقعيت خانوادگي مليکا و شاهزاده  
     بودن وي، آن هم از نسل شمعون  
     حواري، از اين جهت مهم است که مشابهتي بين امام و  
     مسيح (ع) برقرار مي کند. مادر هر  
     دو، از نسل بني اسراييل بوده و هر دو نجات دهنده  
     بشريتند.