بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انتظار در انديشه امام خميني  
    :نويسنده   شفيعي سروستاني، ابراهيم  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است در گفتارهاي امام خميني درباره امام  
     زمان(عج) و تبيين مفهوم انتظار.  
     مؤلف در اين نوشته، به بيان ديدگاه هاي امام خميني  
     در خصوص انتظار و رسالتي که  
     منتظران به عهده دارند پرداخته و توجه به احياي  
     هويت اسلامي و تحقق قدرت جهاني  
     اسلام و پايداري و مقاومت در اين راه را از رازهاي  
     بزرگ انتظار از ديدگاه ايشان  
     معرفي کرده است. در بخش ديگر، ديدگاه هاي متفاوتي  
     که در خصوص انتظار فرج بيان شده و  
     در گفتارهاي امام خميني به آنها اشاره شده، آمده  
     است. نويسنده سپس به نقل و نقد  
     ديدگاه هايي که وظيفه منتظران را تنها، خواندن دعا  
     و يا صرفا به تکاليف عبادي شخصي  
     پرداختن و کاري به مفاسد اجتماعي نداشتن، يا حتي  
     دامن زدن به اين مفاسد جهت تعجيل  
     در فرج، و مخالفت با تشکيل حکومت اسلامي در اين  
     دوران پرداخته و نظر امام خميني را  
     درباره انتظار و وظيفه منتظران بيان کرده است و  
     انتظار فرج را از نگاه ايشان، آرزوي  
     سيطره اسلام و تلاش در جهت تحقق آن دانسته و وظيفه  
     منتظران را انجام اصلاحات فردي و  
     اجتماعي و آماده نمودن جهان براي ظهور آن مصلح کل  
     ذکر کرده است.  
     تحقيقي است در گفتارهاي امام خميني درباره امام  
     زمان(عج) و تبيين مفهوم انتظار.  
     مؤلف در اين نوشته، به بيان ديدگاه هاي امام خميني  
     در خصوص انتظار و رسالتي که  
     منتظران به عهده دارند پرداخته و توجه به احياي  
     هويت اسلامي و تحقق قدرت جهاني  
     اسلام و پايداري و مقاومت در اين راه را از رازهاي  
     بزرگ انتظار از ديدگاه ايشان  
     معرفي کرده است. در بخش ديگر، ديدگاه هاي متفاوتي  
     که در خصوص انتظار فرج بيان شده و  
     در گفتارهاي امام خميني به آنها اشاره شده، آمده  
     است. نويسنده سپس به نقل و نقد  
     ديدگاه هايي که وظيفه منتظران را تنها، خواندن دعا  
     و يا صرفا به تکاليف عبادي شخصي  
     پرداختن و کاري به مفاسد اجتماعي نداشتن، يا حتي  
     دامن زدن به اين مفاسد جهت تعجيل  
     در فرج، و مخالفت با تشکيل حکومت اسلامي در اين  
     دوران پرداخته و نظر امام خميني را  
     درباره انتظار و وظيفه منتظران بيان کرده است و  
     انتظار فرج را از نگاه ايشان، آرزوي  
     سيطره اسلام و تلاش در جهت تحقق آن دانسته و وظيفه  
     منتظران را انجام اصلاحات فردي و  
     اجتماعي و آماده نمودن جهان براي ظهور آن مصلح کل  
     ذکر کرده است.