بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ماه در آينه  
    :موضوع   اخلاق - سيد رضي - زندگي نامه  

شرح موضوعات کتاب
     داستان چگونگي شروع شاگردي سيد رضي و سيد مرتضي و  
     خوابي است که استاد آن ها، شيخ مفيد، پيش از آن در  
     اين باره ديده بود. شبي شيخ مفيد، بنيان گذار بزرگ  
     فقه شيعه، در خواب، فاطمه زهرا (س) را مي بيند که 2  
     فرزندش حسن و حسين (ع) را پيش او آورد و خطاب به وي  
     فرمود: فقه را به آنها بياموز. زماني از اين خواب  
     نمي گذرد که فاطمه، مادر سيد رضي وسيد مرتضي، اين 2  
     فرزند زيبا و مؤدبش را پيش او مي آورد و خطاب به او  
     مي گويد: شيخ فقه را به آنها بياموز. مفيد، تقارن آن  
     خواب و اين حادثه را به فال نيک مي گيرد و با جديت  
     به تربيت آنان و به آموزش اخلاق اسلامي و علوم ديني  
     و فقه شيعه به آنان مي پردازد که نتيجه آن، تحويل 2  
     عالم بزرگ و وارسته شيعي، به عالم اسلام و جمع فقها  
     و عالمان شيعه است که تاريخ شيعه به آنان و تاليفات  
     آنها افتخار مي کند. مؤلف در اين نوشته، به شرح اين  
     واقعه و معرفي شخصيت اين دو فقيه، شاعر و نويسنده  
     پرداخته است.  
     داستان چگونگي شروع شاگردي سيد رضي و سيد مرتضي و  
     خوابي است که استاد آن ها، شيخ مفيد، پيش از آن در  
     اين باره ديده بود. شبي شيخ مفيد، بنيان گذار بزرگ  
     فقه شيعه، در خواب، فاطمه زهرا (س) را مي بيند که 2  
     فرزندش حسن و حسين (ع) را پيش او آورد و خطاب به وي  
     فرمود: فقه را به آنها بياموز. زماني از اين خواب  
     نمي گذرد که فاطمه، مادر سيد رضي وسيد مرتضي، اين 2  
     فرزند زيبا و مؤدبش را پيش او مي آورد و خطاب به او  
     مي گويد: شيخ فقه را به آنها بياموز. مفيد، تقارن آن  
     خواب و اين حادثه را به فال نيک مي گيرد و با جديت  
     به تربيت آنان و به آموزش اخلاق اسلامي و علوم ديني  
     و فقه شيعه به آنان مي پردازد که نتيجه آن، تحويل 2  
     عالم بزرگ و وارسته شيعي، به عالم اسلام و جمع فقها  
     و عالمان شيعه است که تاريخ شيعه به آنان و تاليفات  
     آنها افتخار مي کند. مؤلف در اين نوشته، به شرح اين  
     واقعه و معرفي شخصيت اين دو فقيه، شاعر و نويسنده  
     پرداخته است.