بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حياة الإمام العسکري  
    :نويسنده   طبسي، محمد جواد  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده اين مجموعه را در 2 بخش ساماندهي کرده است:  
     در بخش نخست، به کاوش درباره  
     مظاهر شخصيت امام پرداخته، نام، نسب، القاب، جايگاه  
     امام در عصر خود، معجزات و  
     کلمات قصار ايشان را بررسي مي کند. بخش دوم به  
     معرفي شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي  
     عصر حضرت و وضع شيعيان و چگونگي برخورد حاکمان با  
     آنان در آن دوره اختصاص يافته  
     است. 67 حديث از کلمات قصار امام در موضوعات: منزلت  
     تقوا و با تقواترين مردم، حسن  
     ظن، تواضع، دوري از غضب، تفکر در امر الهي در اين  
     اثر بازگو شده اند. بخش پاياني  
     کتاب، در معرفي حوادثي که پس از شهادت امام اتفاق  
     مي افتند نگارش يافته است.  
     نويسنده اين مجموعه را در 2 بخش ساماندهي کرده است:  
     در بخش نخست، به کاوش درباره  
     مظاهر شخصيت امام پرداخته، نام، نسب، القاب، جايگاه  
     امام در عصر خود، معجزات و  
     کلمات قصار ايشان را بررسي مي کند. بخش دوم به  
     معرفي شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي  
     عصر حضرت و وضع شيعيان و چگونگي برخورد حاکمان با  
     آنان در آن دوره اختصاص يافته  
     است. 67 حديث از کلمات قصار امام در موضوعات: منزلت  
     تقوا و با تقواترين مردم، حسن  
     ظن، تواضع، دوري از غضب، تفکر در امر الهي در اين  
     اثر بازگو شده اند. بخش پاياني  
     کتاب، در معرفي حوادثي که پس از شهادت امام اتفاق  
     مي افتند نگارش يافته است.