بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مادر انتظار  
    :نويسنده   طيبي، ناهيد  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه - مادر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره زندگاني حضرت نرگس مادر امام  
     زمان (عج). نويسنده با بهره گيري  
     از منابع تاريخي و روايي اماميه، به نسب نرگس که از  
     فرزندان قيصر روم و از نوادگان  
     شمعون است پرداخته و به چگونگي اسارت و خريداري او  
     و ازدواج امام عسکري (ع) با وي  
     اشاره کرده است و از ويژگي هاي روحي و اخلاقي و  
     بينش و بصيرت او سخن گفته است.  
     مقاله ضمن مقايسه نرگس با مادر موسي (ع) در آشکار  
     نبودن بارداري آنان، به فضيلت اين  
     بانوي نمونه در حفظ سر الهي و پرورش آن پرداخته  
     است.  
     پژوهشي است درباره زندگاني حضرت نرگس مادر امام  
     زمان (عج). نويسنده با بهره گيري  
     از منابع تاريخي و روايي اماميه، به نسب نرگس که از  
     فرزندان قيصر روم و از نوادگان  
     شمعون است پرداخته و به چگونگي اسارت و خريداري او  
     و ازدواج امام عسکري (ع) با وي  
     اشاره کرده است و از ويژگي هاي روحي و اخلاقي و  
     بينش و بصيرت او سخن گفته است.  
     مقاله ضمن مقايسه نرگس با مادر موسي (ع) در آشکار  
     نبودن بارداري آنان، به فضيلت اين  
     بانوي نمونه در حفظ سر الهي و پرورش آن پرداخته  
     است.