بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انديشه سياسي سيد جعفر کشفي  
    :نويسنده   فراتي، عبد الوهاب  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - علماء  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده، اين کتاب را در تحليل انديشه هاي سياسي  
     سيد جعفر کشفي (1191 - 1267ق) و  
     بيشتر در نقد نوشته هاي عبدالهادي حائري نوشته است  
     که پيشتر در کتابش - نخستين  
     رويارويي هاي انديشه گران ايران - در باره افکار  
     سياسي کشفي سخن گفته بود. به  
     اعتقاد نويسنده، دولت در انديشه کشفي يا حق است يا  
     باطل و دولت حق تنها زماني ميسر  
     است که حضور عقل يا روح محمدي ممکن باشد. چنين  
     امکاني نيز در دو مقطع از تاريخ بشر  
     رخ داده و مي دهد: اولين مقطع به عصر نبوت اختصاص  
     دارد که تنها ده سال و اندي در  
     مدينة النبي تحقق يافت؛ دومين مقطع نيز به عصر  
     ولايت شهرت دارد و آن زماني است که  
     حضرت مهدي (ع) ظهور مي کند و دومين دولت بر حق را  
     تشکيل مي دهد. در فاصله اين دو  
     مقطع، دولت آرماني کشفي منحصرا دولتي است که زعيم  
     آن با عقل کل در ارتباط است و  
     همانند منصب امامت، واجد دو رکن علم و سيف باشد.  
     هرگاه دولتي بر پا نگردد، کشفي به  
     تفکيک دو رکن علم و قدرت تن مي دهد و از مشروعيت  
     سلطان عادلي که از علماي شيعه  
     تبعيت نمايد حمايت مي کند. او به دولتي که از  
     معيارهاي او خارج است، لقب جائر  
     مي دهد و در صورتي که هرج و مرج ايجاد نشود عزلش را  
     ضروري مي داند.  
     نويسنده، اين کتاب را در تحليل انديشه هاي سياسي  
     سيد جعفر کشفي (1191 - 1267ق) و  
     بيشتر در نقد نوشته هاي عبدالهادي حائري نوشته است  
     که پيشتر در کتابش - نخستين  
     رويارويي هاي انديشه گران ايران - در باره افکار  
     سياسي کشفي سخن گفته بود. به  
     اعتقاد نويسنده، دولت در انديشه کشفي يا حق است يا  
     باطل و دولت حق تنها زماني ميسر  
     است که حضور عقل يا روح محمدي ممکن باشد. چنين  
     امکاني نيز در دو مقطع از تاريخ بشر  
     رخ داده و مي دهد: اولين مقطع به عصر نبوت اختصاص  
     دارد که تنها ده سال و اندي در  
     مدينة النبي تحقق يافت؛ دومين مقطع نيز به عصر  
     ولايت شهرت دارد و آن زماني است که  
     حضرت مهدي (ع) ظهور مي کند و دومين دولت بر حق را  
     تشکيل مي دهد. در فاصله اين دو  
     مقطع، دولت آرماني کشفي منحصرا دولتي است که زعيم  
     آن با عقل کل در ارتباط است و  
     همانند منصب امامت، واجد دو رکن علم و سيف باشد.  
     هرگاه دولتي بر پا نگردد، کشفي به  
     تفکيک دو رکن علم و قدرت تن مي دهد و از مشروعيت  
     سلطان عادلي که از علماي شيعه  
     تبعيت نمايد حمايت مي کند. او به دولتي که از  
     معيارهاي او خارج است، لقب جائر  
     مي دهد و در صورتي که هرج و مرج ايجاد نشود عزلش را  
     ضروري مي داند.