بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مباني عقلاني حکومت مجتهدان در عصر غيبت از ديدگاه سيد  
    :نويسنده   فراتي، عبد الوهاب  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - علماء  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي ديدگاه هاي سياسي و حکومتي کشفي در زمان غيبت  
     امام عصر (ع) با استناد به 2  
     اثر علمي وي است. سيد جعفر کشفي اصطهباناتي (1191 -  
     1267ق) که از انديشمندان و  
     صاحبان کرامت بود، درباره دولت و حکومت زمان غيبت،  
     عقايد و آراي خاصي داشت. وي  
     معتقد است دولت يا حق است يا باطل؛ دولت حق يا  
     مدينه الهيه، زماني متحقق است که  
     حضور و غلبه عقل ممکن باشد و غلبه جهل نيز باعث  
     دولت باطل خواهد شد. به نظر کشفي،  
     دولت عقل تنها 2 بار به صورت واقعي در تاريخ بشر  
     رخ مي دهد: يک بار با رويه ظاهري  
     که در زمان حکومت انبيا (به ويژه حکومت رسول اکرم  
     (ص)) رخ داده و يک بار ديگر که  
     با رويه باطني ظهور خواهد کرد، زمان قيام و تشکيل  
     حکومت امام مهدي خواهد بود. وي  
     تشکيل اصل حکومت را امري بسيار ضروري مي داند و  
     توأم بودن دين و دولت را تنها راه  
     گريز از فروپاشي کامل نظام جامعه و نيل به سعادت  
     دنيا و آخرت مي داند. وي انتقال  
     چنين قدرتي در زمان غيبت را به صاحب 2 عنصر علم و  
     قدرت صحيح مي داند و آن را در  
     حکومت مجتهدين متبلور مي داند. وي شرايطي براي به  
     دست گرفتن اين حکومت توسط فقها  
     مطرح کرده و بسياري از معاصرين خود را براي به دست  
     گرفتن آن ناصالح مي داند. شرايط  
     وي عبارتند از: تسلط به علوم شرعي و اسلامي، عدالت  
     و تأييد ارواح ملکوتيه و حصول  
     قوه قدسيه. عمده استدلال هاي نويسنده به نظرات خود  
     در زمينه حکومت مجتهدين عقلي است  
     و چندان به منقولات و روايات اعتمادي نمي کند.  
     بررسي ديدگاه هاي سياسي و حکومتي کشفي در زمان غيبت  
     امام عصر (ع) با استناد به 2  
     اثر علمي وي است. سيد جعفر کشفي اصطهباناتي (1191 -  
     1267ق) که از انديشمندان و  
     صاحبان کرامت بود، درباره دولت و حکومت زمان غيبت،  
     عقايد و آراي خاصي داشت. وي  
     معتقد است دولت يا حق است يا باطل؛ دولت حق يا  
     مدينه الهيه، زماني متحقق است که  
     حضور و غلبه عقل ممکن باشد و غلبه جهل نيز باعث  
     دولت باطل خواهد شد. به نظر کشفي،  
     دولت عقل تنها 2 بار به صورت واقعي در تاريخ بشر  
     رخ مي دهد: يک بار با رويه ظاهري  
     که در زمان حکومت انبيا (به ويژه حکومت رسول اکرم  
     (ص)) رخ داده و يک بار ديگر که  
     با رويه باطني ظهور خواهد کرد، زمان قيام و تشکيل  
     حکومت امام مهدي خواهد بود. وي  
     تشکيل اصل حکومت را امري بسيار ضروري مي داند و  
     توأم بودن دين و دولت را تنها راه  
     گريز از فروپاشي کامل نظام جامعه و نيل به سعادت  
     دنيا و آخرت مي داند. وي انتقال  
     چنين قدرتي در زمان غيبت را به صاحب 2 عنصر علم و  
     قدرت صحيح مي داند و آن را در  
     حکومت مجتهدين متبلور مي داند. وي شرايطي براي به  
     دست گرفتن اين حکومت توسط فقها  
     مطرح کرده و بسياري از معاصرين خود را براي به دست  
     گرفتن آن ناصالح مي داند. شرايط  
     وي عبارتند از: تسلط به علوم شرعي و اسلامي، عدالت  
     و تأييد ارواح ملکوتيه و حصول  
     قوه قدسيه. عمده استدلال هاي نويسنده به نظرات خود  
     در زمينه حکومت مجتهدين عقلي است  
     و چندان به منقولات و روايات اعتمادي نمي کند.