بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت مهدي در انديشه سياسي سيد جعفر کشفي دارابي  
    :نويسنده   کشفي، حجت  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه نمايي از چگونگي حاکميت عقل و تدبير در دوران  
     ظهور امام زمان (عج) است. مؤلف  
     در پي تبيين انديشه سياسي کشفي، متفکر شيعي، طي  
     کاوشي در آثار وي، نظر او را درباره  
     ضرورت حکومت و انواع و ادوار آن در ميان انسان ها،  
     جويا شده و به اين نتيجه رسيده،  
     که از نظر کشفي، حکومت در ميان آدميان ضرورت عقل  
     است و نبود آن موجب تخريب بنيان  
     زندگي مي شود. پس از آن خرد بشر را در تعالي و افول  
     ارزيابي کرده و عصر نبوت و  
     دوران رسول خدا (ص) را دوران تعالي ظاهري عقل و  
     دوران پس از ايشان را زمان افول  
     عقل، و عصر ولايت و حاکميت امام زمان را شکوفايي  
     باطني عقل دانسته و تمايز اين 2  
     عصر را در 3 محور: عقيده، عبادت، معامله ها ذکر  
     نموده است.  
     ارايه نمايي از چگونگي حاکميت عقل و تدبير در دوران  
     ظهور امام زمان (عج) است. مؤلف  
     در پي تبيين انديشه سياسي کشفي، متفکر شيعي، طي  
     کاوشي در آثار وي، نظر او را درباره  
     ضرورت حکومت و انواع و ادوار آن در ميان انسان ها،  
     جويا شده و به اين نتيجه رسيده،  
     که از نظر کشفي، حکومت در ميان آدميان ضرورت عقل  
     است و نبود آن موجب تخريب بنيان  
     زندگي مي شود. پس از آن خرد بشر را در تعالي و افول  
     ارزيابي کرده و عصر نبوت و  
     دوران رسول خدا (ص) را دوران تعالي ظاهري عقل و  
     دوران پس از ايشان را زمان افول  
     عقل، و عصر ولايت و حاکميت امام زمان را شکوفايي  
     باطني عقل دانسته و تمايز اين 2  
     عصر را در 3 محور: عقيده، عبادت، معامله ها ذکر  
     نموده است.