بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ويژگيهاي امامان معصوم  
    :نويسنده   کوراني، علي  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان امتيازهاي رهبران معصوم نسبت به ديگران است.  
     گوينده نخست به خطا و انحرافي که  
     در رابطه با ائمه معصومين (ع) رخ داده اشاره مي کند  
     و نگاه غربي مآبانه به ائمه  
     معصوم و خلط بين امامان معصوم با عالمان و رهبران  
     بزرگ ديني را 2 اشتباه بزرگي  
     مي داند که در رابطه با آنها پديد آمده است. وي در  
     ادامه با بهره گيري از کتاب  
     ينابيع المعاجز و اصول الدلائل نوشته مرحوم مجلسي،  
     به بيان ويژگي هاي امامان معصوم  
     مي پردازد و بودن علم قرآن نزد آنان، وارث و حامل  
     علوم پيامبران بودن، همراه داشتن  
     روح القدس و ملايکه الهي و مصحف فاطمه، دريافت  
     الهام هاي الهي و علم به اسم اعظم و  
     صاحب شب قدر بودن را از جمله اين ويژگي ها برشمرده  
     است. وي وجود همه اين خصوصيات  
     را، افزون بر خصوصيت ويژه هر کدام از ائمه (ع)  
     مانند قوه بدني امام علي (ع)، در  
     وجود امام زمان (عج)، از ويژگي هاي اختصاصي او  
     مي داند.  
     بيان امتيازهاي رهبران معصوم نسبت به ديگران است.  
     گوينده نخست به خطا و انحرافي که  
     در رابطه با ائمه معصومين (ع) رخ داده اشاره مي کند  
     و نگاه غربي مآبانه به ائمه  
     معصوم و خلط بين امامان معصوم با عالمان و رهبران  
     بزرگ ديني را 2 اشتباه بزرگي  
     مي داند که در رابطه با آنها پديد آمده است. وي در  
     ادامه با بهره گيري از کتاب  
     ينابيع المعاجز و اصول الدلائل نوشته مرحوم مجلسي،  
     به بيان ويژگي هاي امامان معصوم  
     مي پردازد و بودن علم قرآن نزد آنان، وارث و حامل  
     علوم پيامبران بودن، همراه داشتن  
     روح القدس و ملايکه الهي و مصحف فاطمه، دريافت  
     الهام هاي الهي و علم به اسم اعظم و  
     صاحب شب قدر بودن را از جمله اين ويژگي ها برشمرده  
     است. وي وجود همه اين خصوصيات  
     را، افزون بر خصوصيت ويژه هر کدام از ائمه (ع)  
     مانند قوه بدني امام علي (ع)، در  
     وجود امام زمان (عج)، از ويژگي هاي اختصاصي او  
     مي داند.